Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad beslutar Länsstyrelsen egentligen inom miljö och natur? Tillstånd och dispenser under året.

Grävskopa vid vattendrag

Ett av Länsstyrelsens många uppdrag är att se till att samhället utvecklas hållbart så att vår natur och miljö inte förstörs. Det gör vi bland annat genom att se till att alla lagar och regler följs när något i samhället eller naturen ska förändras.

Om du vill exploatera mark eller vatten, starta eller bygga ut en industri eller göra något annat som kan påverka naturen och miljön, behövs ofta ett särskilt tillstånd, dispens eller Länsstyrelsens synpunkter.

Varje år handlägger Länsstyrelsen en stor mängd sådana ärenden. I de allra flesta fall får du ett positivt svar från Länsstyrelsen och får göra det du vill, men ofta på vissa villkor. Åtgärden kan behöva anpassas eller göras på ett särskilt sätt eller vid en särskild tidpunkt för att natur och miljö inte ska skadas. I vissa fall kan du få göra saker som egentligen är förbjudna, det kallas dispens. Då måste du ha särskilda skäl för detta och du måste ofta kompensera för den skada som blir.

Vi har tittat närmare hur många beslut Länsstyrelsen Östergötland har tagit under 2023 inom områdena miljöfarlig verksamhet, naturskydd och vattenverksamhet.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller för miljön. Det kan till exempel vara avloppsreningsverk, täkter, vindkraftsanläggningar, lantbruk med djurhållning och många industrianläggningar.

För att bidra till en hållbar utveckling behöver miljöfarlig verksamhet i regel tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsansökningarna prövas hos Mark- och miljödomstolen eller Miljöprövningsdelegationen, MPD. MPD är en självständig del av Länsstyrelsen som består av en ordförande jurist och en miljösakkunnig. Länsstyrelsen ansvarar för hanteringen av tillståndsansökningarna och förbereder beslut som sedan fattas av MPD.

Länsstyrelsen i Östergötland hanterar tillståndsansökningar för både Östergötland och Jönköpings län. De vanligaste branscherna i länet som måste söka tillstånd är täkter och lantbruk.

Godkända ansökningar

Avslag

18

2

Mer information om prövning av miljöfarlig verksamhet och miljöprövningsdelegationen Länk till annan webbplats.

Mer information om Länsstyrelsens arbete med Miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.

Naturskydd

Skyddad natur kan vara allt ifrån små livsmiljöer för hotade arter (biotopskyddsområden) till stora skyddade områden (naturreservat, Natura 2000-områden, strandskydd). För att till exempel fälla ett alléträd, gräva ner en kabel genom ett naturreservat eller bygga en brygga behöver man ofta ansöka om tillstånd eller dispens från det som är förbjudet i respektive område.

Dispens från förbud för generella biotopskydd

 

Godkända dispenser

Avslag

95 (varav 86 med särskilda villkor)

7

Dispens eller tillstånd i övriga skyddade områden (till exempel naturreservat och natura 2000)

 

Godkända dispenser

Delvis godkända dispenser

Avslag

60 (varav 56 med särskilda villkor)

3 med särskilda villkor

1

Prövning av kommunala strandskyddsdispenser

Länsstyrelsen prövar strandskyddsdispenser endast inom skyddade områden (vanligen naturreservat och Natura 2000-områden), övrigt prövar kommunerna. Men länsstyrelsen granskar kommunernas beslut och vid behov kan vi skicka tillbaka dem till kommunerna för ny handläggning eller överpröva dem.

Godkända dispenser

Överprövning

Dispenser som skickas tillbaka till kommun för ny handläggning

Upphävda kommunala beslut (helt eller delvis)

189

42 (varav 14 godkändes med justering)

18

42

Dispens från artskydd

Dispenser från artskyddet handlar oftast om att fridlysta arter behöver fångas eller plockas i samband med vetenskapliga undersökningar eller önskas visas upp i utbildningssyfte. Men enstaka gäller skogsbruk och exploatering.

Godkända dispenser

Avslag

12

1

Ta jordbruksmark ur produktion

Om man vill plantera skog på åkermark eller odla upp en betesmark ska man anmäla till Länsstyrelsen att man vill ta jordbruksmark ur produktion.

Godkända dispenser

Avslag

13 (varav 9 med villkor)

2

Samråd om aktiviteter och ingrepp i naturmiljön

Den största typen av ärenden inom naturskydd är samråd om aktiviteter och ingrepp i naturmiljön, vilket kan vara allt från nedgrävning av elkabel till genomförandet av större tävlingar och uppförande av mobilmaster. Anläggandet av solcellsparker är fortfarande mycket populärt.

Samråd med godkända åtgärder

Samråd där åtgärderna förbjudits helt

389

6

389 samråd utmynnade i att vi godkände åtgärden eller godkände den men ställde krav på försiktighetsåtgärder. Exempel på vanliga krav på försiktighetsåtgärder är att man ska undvika körskador i naturbetesmark, hålla avstånd till skyddsvärda träd vid grävning samt att inte sprida invasiva främmande arter.

Mer information om skyddad natur Länk till annan webbplats.

Mer information om aktiviteter och ingrepp i naturen Länk till annan webbplats.

Om dispens för fridlysta arter Länk till annan webbplats.

Anmälan av vattenverksamhet

Om någon gör åtgärder inom ett vattenområde, till exempel gräver, lägger ner en ledning eller tar ut vatten, så räknas detta som vattenverksamhet.

En vattenverksamhet behöver tillstånd eller, om verksamheten inte är så stor, en godkänd anmälan om vattenverksamhet. En anmälan om vattenverksamhet prövas hos länsstyrelsen, medan det är mark- och miljödomstolen som prövar en ansökan om tillstånd.

Godkända anmälningar

Anmälningar där åtgärden förbjudits

94

5

Majoriteten av de godkända anmälningarna får krav på försiktighetsåtgärder. Vilka försiktighetsåtgärder som krävs beror på vad man tänker göra och var. Några exempel på vanliga försiktighetsåtgärder är begränsning när på året man får utföra åtgärden, att man måste begränsa spridning av material som gör vattnet grumligt och att man inte får skapa vandringshinder för vattenlevande djur i vattendrag.

Mer information om vattenverksamhet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss