Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera. Vi skickar även många av våra förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-12-13 Länsstyrelsen Östergötland Yttrande regional och lokal klimatomställning slutgiltig tillgänglighetsgranskad.pdf Pdf, 115.2 kB. 115.2 kB 2022-12-19 15.22
2022-11-11 Remissvar angående SOU 2022:28 Länsstyrelsen Östergötland.pdf Pdf, 117.1 kB. 117.1 kB 2022-11-28 14.18
2022-10-31 Yttrande över SOU 2022:33 - Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen.pdf Pdf, 204.6 kB. 204.6 kB 2022-10-31 13.34
2022-10-26 Yttrande över remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.pdf Pdf, 180.7 kB. 180.7 kB 2022-10-28 13.13
2022-10-10 Länsstyrelsen Östergötland Yttrande över Miljödepartementets promemoria Avgift för länsstyrelsernas bedömning av säkerheter för vissa anmälningspliktiga verksamheter.pdf Pdf, 117.2 kB. 117.2 kB 2022-10-12 16.06
2022-10-11 Remissvar på förslag till PM om markanvändning och markkriterier(22202071) (0)_TMP.pdf Pdf, 355.2 kB. 355.2 kB 2022-10-12 10.46
2022-08-08 Remiss gällande uppdaterad vägledning för prövning av tillstånd till användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.pdf Pdf, 285.9 kB. 285.9 kB 2022-09-28 15.02
2022-09-20 Yttrande över remiss med förslag till uppdaterad vägledning för tillstånd till spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsomr.pdf Pdf, 306 kB. 306 kB 2022-09-28 15.01
2022-08-31 Remiss Anmälningsplikt för bortledning av grundvatten från täkter av berg.pdf Pdf, 154.5 kB. 154.5 kB 2022-09-28 14.56
2022-09-27 Yttrande över remiss om införande av anmälningsplikt för bortledning av grundvatten från täkter av berg.pdf Pdf, 158.8 kB. 158.8 kB 2022-09-28 14.55
2022-08-08 Yttrande_ändringar_jfvl_N2022_01350_Lst_Östergötland.pdf Pdf, 208.6 kB. 208.6 kB 2022-08-08 14.27
2022-07-07 N2022-00954_Remissvar_Lst_Östergötland.pdf Pdf, 201.3 kB. 201.3 kB 2022-07-07 13.23
2022-06-08 yttrande över förslag till undantag från uthyrningsreglerna i förordningarna om stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.pdf Pdf, 158.3 kB. 158.3 kB 2022-06-10 14.17
2022-05-31 Remissyttrande över promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU.pdf Pdf, 211.2 kB. 211.2 kB 2022-05-31 12.00
2022-01-31 Yttrande för Remiss om SOU 2021_67_Lst_Östergötland.pdf Pdf, 321.9 kB. 321.9 kB 2022-02-01 10.08

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
210913 Remissvar avseende 2021 61 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk.pdf Pdf, 207 kB. 207 kB 2021-12-21 09.55
210531 Remissyttrande över Ds 2021 7 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör.pdf Pdf, 326.8 kB. 326.8 kB 2021-12-21 09.55
210111 Remissvar avseende SOU 2020 57 Ett särskilt hedersbrott.pdf Pdf, 209 kB. 209 kB 2021-12-21 09.55
210111 Remissvar avseende Socialstyrelsens författningsförslag om att göra anmälningar som gäller barn sökbara (S2019 02544).pdf Pdf, 201.1 kB. 201.1 kB 2021-12-21 09.55
211122 Yttrande över promemoria Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden.pdf Pdf, 151.5 kB. 151.5 kB 2021-11-24 08.46
2021-11-19 yttrande över promemoria Förslag till ändringar av det statliga investeringsstödet till bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus.pdf Pdf, 206.2 kB. 206.2 kB 2021-11-23 14.26
211026 Yttrande över Skydd av arter vårt gemensamma ansvar SOU 2021_51.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-10-28 15.59
211018 Yttrande över slutbetänkande; En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021_21).pdf Pdf, 240.6 kB. 240.6 kB 2021-10-26 16.55
211020 Yttrande över betänkandet; En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021_53).pdf Pdf, 289.4 kB. 289.4 kB 2021-10-20 16.08
211008 Yttrande över betänkandet; Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36).pdf Pdf, 266.4 kB. 266.4 kB 2021-10-12 09.20
211007 Yttrande över betänkandet; En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38).pdf Pdf, 274.2 kB. 274.2 kB 2021-10-07 10.41
210903 Remissyttrande Länsstyrelsen Östergötland förordning (EU) 2018841 (LULUCF) och förordning (EU) 20181999.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-09-08 13.43
210503 Yttrande angående Förslag till genomförande av slutsatser om BAT för avfallsförbränning- och livsmedels- dryckes- och mjölkindustrin.pdf Pdf, 219.5 kB. 219.5 kB 2021-05-07 08.47
210419 Yttrande angående Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen SOU 2020_73.pdf Pdf, 738.5 kB. 738.5 kB 2021-05-04 10.55
210428 Yttrande angående Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd SOU2020_78.pdf Pdf, 567.8 kB. 567.8 kB 2021-05-03 08.41
210317 Yttrande Länsstyrelsen Östergötland SoU 2020_46 En gemensam angelägenhet.pdf Pdf, 257.5 kB. 257.5 kB 2021-04-12 14.50
210406 Yttrande SOU 2021-2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap Länsstyrelsen Östergötland(001).pdf Pdf, 164.7 kB. 164.7 kB 2021-04-09 15.14
Yttrande över pm tidsfrister och kontrapunkt för att främja förnybar energi.pdf Pdf, 189 kB. 189 kB 2021-01-19 11.35

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
201201 Synpunkter avseende nationella vård- och insatsprogrammet avseende delen som rör ADHD.pdf Pdf, 344.8 kB. 344.8 kB 2021-12-21 09.54
201130 Remissyttrande över Ds 2020 18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål.pdf Pdf, 199.8 kB. 199.8 kB 2021-12-21 09.54
201118 Remissvar Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag SOU 2020 47.pdf Pdf, 409 kB. 409 kB 2021-12-21 09.54
200929 Synpunkter avseende Ds 2020 16 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende.pdf Pdf, 98.3 kB. 98.3 kB 2021-12-21 09.53
200504 Remissvar avseende SOU 2020 2 Skärpta regler om utländska månggiften.pdf Pdf, 234 kB. 234 kB 2021-12-21 09.53
200129 Remissvar avseende handbok för barnahusen.pdf Pdf, 222.2 kB. 222.2 kB 2021-12-21 09.53
20201118 Remissvar Hållbar socialtjänst-En ny socialtjänstlag SOU 2020 47.pdf Pdf, 373.7 kB. 373.7 kB 2021-07-28 15.10
20201130 Yttrande över Boverkets rapport om Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror.pdf Pdf, 202.2 kB. 202.2 kB 2021-02-25 14.45
201110 Yttrande avseende Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende.pdf Pdf, 165.7 kB. 165.7 kB 2020-11-25 09.25
201002 Yttrande över Statens Jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar.pdf Pdf, 269.4 kB. 269.4 kB 2020-10-05 15.32
201002 Yttrande över ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin.pdf Pdf, 306.3 kB. 306.3 kB 2020-10-05 15.31
2020-09-27 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider.pdf Pdf, 307.8 kB. 307.8 kB 2020-09-29 08.49
200525 Svar på kort remiss om ändringar i djurskydds- och djurhälsopersonalföreskrifter SJV dnr 5.2.16 – 08054-2020..pdf Pdf, 136.3 kB. 136.3 kB 2020-07-07 09.59
200611 Svar på remiss om nya Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020-xx) om offentlig djurskyddskontroll (saknr L44).pdf Pdf, 161 kB. 161 kB 2020-07-07 09.01
200527 Förvaltning eller djurförsök med vilda djur (Rapport 2019-19).pdf Pdf, 282.6 kB. 282.6 kB 2020-07-07 08.58
200323 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till jakttidsöversyn 2019,2020 paket 2 (NV-08122-18).pdf Pdf, 199.5 kB. 199.5 kB 2020-07-07 08.53
200424 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till vägledning om tillämpning av 26 § artskyddsförordningen.pdf Pdf, 185.6 kB. 185.6 kB 2020-07-07 08.50
Yttrande SOU 2019-67 Hållbar terrängkörning.pdf Pdf, 234.1 kB. 234.1 kB 2020-06-18 13.59
200605 SOU 2020-7 Brott mot djur - Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem.pdf Pdf, 178.7 kB. 178.7 kB 2020-06-08 11.44
Yttrande över förslag till författningsändringar med allmänna regler för verksamheter som hanterar avfall.pdf Pdf, 134.7 kB. 134.7 kB 2020-06-08 07.49
2020-05-19 Yttrande över remiss om promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020-6).pdf Pdf, 159.7 kB. 159.7 kB 2020-06-03 15.07
Yttrande Hållbar slamhantering Länsstyrelsen Östergötland.pdf Pdf, 377.9 kB. 377.9 kB 2020-05-20 10.03
20200507 Yttrande SOU 2019-64 om Nya regler för skolor med konfessionell inriktning .pdf Pdf, 445.8 kB. 445.8 kB 2020-05-11 11.36
20200430 Yttrande SOU 2019-56 om Idéburen välfärd.pdf Pdf, 440 kB. 440 kB 2020-05-11 11.35
Yttrande över nytt regelverk för handeln med utsläppsrätter.pdf Pdf, 142.2 kB. 142.2 kB 2020-05-08 08.45
Yttrande över Näringsdepartementets förslag till en anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion (N2019-02272-RS).pdf Pdf, 164.2 kB. 164.2 kB 2020-04-17 08.15
Yttrande över förslag om tillfälliga föreskrifter om utbildning för väktare och skyddsvakter.pdf Pdf, 177.4 kB. 177.4 kB 2020-04-08 10.03
Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens remiss Övervakningsprogram 2020(12166560).pdf Pdf, 228.3 kB. 228.3 kB 2020-04-03 10.02
Yttrande över ändringar i föreskrifterna om pensionsstiftelser och ändringar i försäkringsrörelseföreskrifterna (dnr 19-26092).pdf Pdf, 144.1 kB. 144.1 kB 2020-03-24 14.07
Yttrande över promemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27).pdf Pdf, 128.4 kB. 128.4 kB 2020-03-10 14.49
Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till jakttidsöversyn 20192020 paket 1 (NV-08122-18).pdf Pdf, 185.4 kB. 185.4 kB 2020-02-18 09.14

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss