Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så många lodjur ingår i 2024 års licensjakt

Lodjur som står i snötäckt skogsmark.

Förra året bedrevs en omfattande licensjakt efter lodjur i syfte att reglera stammen mot länets förvaltningsmål. Inför 2024 års licensjakt, som äger rum i mars, har Länsstyrelsen fattat beslut om att högst fyra lodjur får skjutas.

Beslutet om att tillåta licensjakt på högst fyra lodjur, med en begränsning på högst två honor i reproduktiv ålder, under 2024 har fattats för att stabilisera lodjurspopulationen inför kommande beslut om nytt förvaltningsmål, som i dagsläget är sju årliga föryngringar (familjegrupper).

Enligt inventeringsresultatet från 2022/2023 har länet 13,5 lodjursfamiljegrupper, vilket motsvarar ungefär 74 lodjur i Östergötlands län. Förvaltningsmålet, beslutat av Viltförvaltningsdelegationen, anger antalet familjegrupper som förvaltningen har som mål att uppnå och upprätthålla i länet. Under 2024 kommer delegationen besluta om ett nytt förvaltningsmål.

Lodjur i Östergötland

Antalet konstaterade familjegrupper i Östergötlands län har det senaste året minskat. Inventeringsresultatet från 2022/2023 visar att det finns 16 familjegrupper i länet, varav 5 delas med angränsande län. Det slutgiltiga resultatet, när hänsyn har tagits till att flera familjegrupper delas med andra län, har fastställts till 13,5 familjegrupper.

Familjegrupper kan grovt omräknas till antal individer och det senaste inventeringsresultatet motsvarar en population på cirka 74 lodjur. Familjegrupperna har de senaste åren spridit sig i länet. I Sverige finns det, enligt den senaste nationella populationsberäkningen, cirka 1 417 lodjur. Den senaste inventeringen visar att lodjursstammen varit stabil i hela landet och att en svag minskning har skett i södra rovdjursförvaltningsområdet, där Östergötland ingår.

Licensjakten inleds i vår

Lodjursjakten startar den 1 mars 2024 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker i hela länet med en indelning av två jaktområden, där länet delas vid Motala ström. För att säkerställa den lokala lodjursutbredningen begränsas antalet reproduktiva honor. Inom respektive jaktområde får högst en hona i reproduktiv ålder fällas.

– Efter förra årets omfattande licensjakt som syftade till att bromsa upp lodjurens populationsökning och anpassa stammen mot länets förvaltningsmål, beslutar nu Länsstyrelsen om en mindre licensjakt i syfte att bibehålla nuvarande populationsnivå, säger Jim Forsberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Östergötlands län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde.

Underrättelse om beslut om licensjakt efter lodjur i Östergötlands län 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltförvaltningsdelegationen

En viltförvaltningsdelegation samverkar på länsnivå och beslutar i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor. Delegationen ska till exempel godkänna förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som länsstyrelsen tar fram.
Landshövdingen är ordförande i delegationen och ledamöterna utgörs av politiker samt representanter från olika intresseorganisationer inom jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, skogsnäringen yrkesfisket, samt säter-/fäbodbruket. Representanterna är utsedda från aktuella organisationer och näringar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss