Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Friska våtmarker binder vatten i landskapet

Våtmarken Trangölamyren översvämmad mossmark

Våtmarken Trangölamyren. Foto: Ellen Hultman, Länsstyrelsen Östergötland

Det finns stora möjligheter att minska problem med torka i skog och mark genom att åter ge vattnet plats i våtmarker och vattendrag. Naturliga våtmarker och slingrande vattendrag, som får svämma över på naturliga fuktängar under vårarna, kan hantera stora mängder nederbörd och göra att markerna blir mindre torra under sommaren.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar långsiktigt med att återställa vattenflöden i länet och minska dräneringen av naturligt fuktiga marker. Genom att tänka på hur vatten rinner och rör sig genom landskapet kan vi återställa och hitta naturliga flöden igen.

Enligt Naturvårdsverket har nästan en fjärdedel av Sveriges totala ursprungliga våtmarksareal och sjöar försvunnit under det senaste seklet, på grund av att människan dikat ut landskapet. De flesta vattendrag har rensats eller rätats så pass att vattnet rinner bort mycket snabbare än ett naturligt flöde.

Idag minskar områdena ytterligare till följd av ett varmare klimat och längre växtsäsong. Dikning av våtmarker och uträtning av vattendrag har till exempel behövts för att öka livsmedelsproduktionen under tider av svält och för att bygga ut städer. Men i dagens läge med långa torrperioder behövs mer vatten igen, på naturligt lämpliga platser i landskapet.

Tranbärsblom

Tranbär är en av de växter som trivs när myrarnas vattennivå bevaras. Foto: Ellen Hultman, Länsstyrelsen Östergötland

Positiva effekter av våtmarker

Friska och återställda våtmarker och vattendrag gynnar både skogs- och jordbruket såväl som dricksvattentillgången när arbetet med våtmarker nått tillräcklig omfattning. Betesmarker med naturliga vattenflöden får friskare gräs under den varma delen av året. Skog med naturligt fuktiga partier drabbas mindre hårt av skogsbränder och granbarkborrar.

– Genom att använda naturbaserade lösningar, det vill säga åtgärder som utgår från naturens egen förmåga att hålla vatten, skapar vi lösningar på samhällsproblem samtidigt som vi ger vilda djur och växter livsrum, säger Ellen Hultman, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Till exempel har Länsstyrelsen återställt en mer naturlig avrinning från myrar och mossar i naturreservat, våtmarker som tidigare tömts på grund av grävda diken och rätade bäckar. Vattnet tar sig nu en mer slingrande väg genom myrarna och lagras i mossmarken när snöfall och regn fyller på under våren. Fram på sommaren finns då fortfarande ett jämt flöde till vattendrag och marker omkring och nerströms myren.

Det är också viktigt att tänka på landskapet som en helhet och skapa naturliga och jämna vattenflöden i större områden. Genom att till exempel bevara vatten i myrar och naturliga sumpskogar kan ytvattnet finnas kvar längre tid i landskapet, vilket motverkar torka under längre del av året.

Mer vatten i landskapet

Att skapa mer vatten i landskapet är ett viktigt mål för länsstyrelsen som skapats av vattenmyndigheterna i arbetet mot torka och vattenbrist. Länsstyrelsen identifierar var våtmarker ska läggas för genomförande inom tre år.

Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist 2022-2027 Södra Östersjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan för hållbar tillgång till dricksvatten

Det förändrade klimatet skapar nya utmaningar för vattenförsörjningen i länet. En högre temperatur kan orsaka försämrad vattenkvalitet. Med en minskad tillgång på bra vatten kan det uppstå konkurrens om vattentillgångarna. Länsstyrelsen planerar strategiskt vattenanvändningen i områden under arbetet med fysisk planering, till exempel vid framtagandet av översiktsplaner och detaljplaner.

Fördjupad vattenförsörjningsplan - Östergötlands län | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Att anlägga egen våtmark

Enskilda markägare som vill göra åtgärder kan söka bidrag hos Jordbruksverket eller Skogsstyrelsen för att anlägga våtmark.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Återvätningsavtal - Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss