Börshults lövskog naturreservat

Börshults lövskog ligger på Torpön i sjön Sommen. Trakten är ett storkuperat skogslandskap med små odlingslandskap både på höjder och i dalgångar. Ett besök under våren eller försommaren rekommenderas särskilt för att njuta av vårflora och fågelliv.

Runt Sommen finns ett för länet ovanligt stort inslag av lövträd i tidigare lövängsmiljöer och området vid Börshult är ett av dessa. Lövskogen vid Börshult domineras av ek med varierande innehåll av hassel, asp och björk. Det finns även inslag av lind, lönn, klibbal, alm och ask.

Naturreservatet utgör drygt hälften av det stora lövskogs­område som sträcker sig ned mot Sommens stränder. Lövskogen kallas ibland Svensbo lövskog men har även kallats Sjöarp. En rik morän tillsammans med det framträngande grundvattnet ger förutsättningar för en rik flora.

Här hittar du därför en ymnig vårflora med rik förekomst av lungört och tandrot, men även desmeknopp, vårärt, vätterros, myska och ormbär. I området finns också en rik insektsfauna och flera ovanliga lavar och mossor.

Svampfloran är än så länge inte särskilt väl känd medan det rika fågellivet är lite mer allmänt känt. Här brukar både mindre hackspett och mindre flugsnappare höras och vårens kör av sångare är imponerande.

För dig som besökare

I reservatet finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare men du kan ta dig hit till fots via Östgötaleden som passerar precis intill reservatet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland