Vegalla naturreservat

Vegalla är ett stort sammanhängande område med biologiskt värdefull barrskog där gran är vanligast. Skogen är gammal och har i stora delar varit orörd länge. Här finns därför gott om död ved och en rad hotade arter knutna till veden.

I Vegalla naturreservat varvas tallskogshöjder med sänkor och blockiga sluttningar i fuktig granskog. På några platser är tallskogen urskogslik och rik på gamla träd och död ved av olika slag. Granskogen har inte blivit rörd på lång tid och träd som fallit har fått ligga kvar.

Tack vare den rika tillgången på gamla träd och död ved är områdets lägre flora (mossor, lavar och svampar) artrik med hela 16 nationellt rödlistade (hotade) arter. Bland annat finns vedtrappmossa och grön sköldmossa spridda i hela området.

I området finns gott om grova gamla aspar. Asparna är hem för många insekter och fåglar. På stammarna finns en rik lavflora och mossflora. Två exklusiva exempel är asphättemossan och den mycket ovanliga arten stiftgelélav.

I reservatets nordöstra spets ligger en mycket spännande sumpskog som till största delen är källpåverkad vilket framförallt avspeglas i den mycket artrika mossfloran. Här växer bland annat kärrkammossa som är mycket ovanlig i länet. I reservatet finns också en våtmark som anlagts på mark som tidigare var granplanterad skog.

I området finns flera gamla torp och torpruiner. Många av torpen bär namn som härstammar från platser ute i Europa. Historiken ligger i det en gång väldiga Burenskiöldska fidekomissets under den svenska stormaktstiden och alla fältslag ute i Europa.

För dig som besökare

En parkeringsplats för reservatets besökare finns vid en grusgrop utmed grusvägen mellan Borkhult och Målstena/Odensgöl. Från parkeringen startar en cirka 7,5 kilometer lång vandringsled som tar dig runt i reservatet. Vandringsleden är krävande.

Vid Långviken i Bysjön ligger en rastplats och ett vindskydd med grillplats. Här går det bra att bada.

Fiska kan du göra i Bysjön om du löser fiskekort i Borkhults fiskevårdsklubb. En särskild parkering för dig som vill fiska finns vid Vegalla gård. Från parkeringen kan du gå till Bysjöns södra strand där det finns en brygga. Här har Länsstyrelsen en plåteka förtöjd som du får låna för att ta dig ut till Långviken där vindskyddet är. Lämna tillbaka ekan i fint skick så att nästa besökare kan ha glädje av den.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Storlek: 282 ha
Skyddsår: 2003 
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland