Valö naturreservat

Valö naturreservat utgörs av en mäktig nordostvänd förkastningsbrant, cirka 100 m djup, med magnifika utsikter över omgivande skogslandskap och ned mot sjön Björkern. I branten växer en naturskogsartad lövskog bestående av i huvudsak ek, lind, lönn och gran.

I brantens skog växer ek, gran, lind och lönn. Tack vare den svårtillgängliga terrängen är skogen förhållandevis gammal och orörd av skogsbruk. Detta innebär att det finns gott om död ved, både stående och liggande.

Den döda veden och de gamla träden tillsammans med hög fuktighet gynnar våra ovanligaste mossor, lavar och svampar. Några arter som lever i området är asphättemossa, lunglav och kandelabersvamp. Dessutom växer här en riktig sällsynt lav. Det är olivbrun gytterlav. Denna lav brukar bara ha västlig utbredning och detta är den enda kända östliga växtplats söder om Norrland.

I reservatets båda ändar, i nordväst respektive sydost, är terrängen inte lika brant. Här står lövskog som uppkommit ur igenväxande ängs- och hagmarker.

För dig som besökare

Vid P-platsen vid Valö festplats finns två stora reservatstavlor med samlad information om närområdets sex naturreservat. Därifrån kan man följa en relativt svårframkomlig nyanlagd vandringsled upp i förkastningens branter men belöningen för vandraren blir stor med fantastiska utsikter över omgivningarna. Leden mynnar borta vid Hulebovägen. Man kan ta sig utefter den asfalterade bilvägen tillbaka till Valöparkeringen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Naturum
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 33,9 ha
Skyddsår: 2006
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland