Vålberga mosse naturreservat

Våtmarker var förr frekvent förekommande i det östgötska slättlandskapet, men har efter dikningar blivit en bristvara i landskapet. Vålberga mosse är därför unik med sitt läge i kanten av östgötaslätten.

Söder om Borensberg och sydöst om sjön Boren ligger Vålberga mosse naturreservat.

Vålberga mosse är en svagt välvd skvattramtallmosse. Mossen är till stor del bevuxen av småvuxen tall, med ett öppet parti i mitten av mossen.

Den norra delen av mossen gränsar till sjön Boren och ett vassbälte finns längs sjökanten. På marken växer framför allt vitmossor, som praktvitmossa, tallvitmossa och klubbvitmossa, och ris, som skvattram, odon, ljung och lingon. Andra arter är hjorton, tuvull, rosling och den köttätande växten rundsilehår.

Runt mossen finns en blöt kärrkant, kallad lagg, som har en något annan flora än övriga mossen. Den västra laggen i Vålberga mosse är väl utbildad och är trädklädd i norr och öppen i söder. I den trädklädda delen växer det framför allt lövträd, t ex klibbal och glasbjörk, samt gran.

På marken i laggen växer småstarr, dystarr, gråstarr och den med svenska mått sällsynta arten slokstarr. Här hittar vi även sumpviol, endast känd från ett fåtal platser i länet. Violen är rödlistad och klassad som sårbar.

Den östra laggen är påverkad av dikning och en gammal torvgrav finns i myrens östra del. Torvgraven är en rest från den tid man bröt en mindre mängd torv på mossen.

På mossen förekommer storspov och nattskärra och i vassbältet invid stranden ses ofta brun kärrhök. Vassen utgör även en intressant miljö för bland annat trastsångare, rörsångare och sävsångare.

Vålberga mosse naturreservat är även med i det europeiska nätverket för värdefull natur, Natura 2000, samt i myrskyddsplanen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 78,4 ha
Skyddsår: 2008
Markägare: privat och Länsstyrelsen Östergötland
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland