Uvmarö skärgårdsskog naturreservat

Uvmarö skärgårdsskog ligger väster om Frisksjön, centralt beläget på Norra Finnö i mellanskärgården, och är ett unikt och stort stycke naturskogsartad barrskog. De skyddade skogarna vittnar om skärgårdsbondens försiktiga brukande av sin naturresurs, där endast vissa träd avverkades för ett visst ändamål, så kallad bondblädning. 

Här finns en mosaik av hällmarkstallskog med stort inslag av gamla träd, bryn av ädellövskog och frodiga granskogar med lövinblandning.

De faktorer som gör Uvmarö skärgårdsskog till ett särskilt värdefullt skogsområde är dels att skogen till stora delar varit orörd mycket länge och därför är rik på död ved, dels att mängden gamla träd är så stor.

I området finns ett stort inslag av riktigt gamla träd. Många tallar är flera hundra år. Området ligger också i ett annars ganska tättbebyggt friluftslivsområde med sommarstugor bland bergen och havsvikarna och en småbåtshamn.

Förvaltningen har genomfört en del restaurerande huggningar för att gynna lövträd, öka andelen död ved och frihugga gamla ekar i skogsbrynen.

I området finns en mångfald av växter och djur knutna till naturskogsmiljöer. Några av de arter som kan nämnas bland lavar och svampar är de hotade arterna ladlav och kandelabersvamp. Även insektslivet innehåller hotade arter. I Uvmarö har bland annat reliktbock och bronshjon påträffats.

För dig som besökare

Från reservatet P-plats vid Uvmarö hamnområde kan du följa en uppmarkerad stig som tar dig runt reservatets alla fina naturmiljöer och som kronan på verket, en vacker utsiktsplats med vyer ut över Uvmarö och skärgården.

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Storlek: 55,7 ha
Skyddsår: 2003
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland