Ullebergsskogen naturreservat

Ullebergsskogen är ett cirka 60 hektar stort avsides beläget, gammalt granskogsområde på före detta Sveaskogsmark, som "blivit kvar" på grund av sitt "skyddade" läge innanför bäckar, fuktiga sumpskogar och myrar, samt dess svårbrukade storblockiga markstruktur.

Den drygt 120-åriga blåbärsgranskogen karaktäriseras av orördhet och det finns gott om grova lågor och döda och döende träd.

Ullebergsskogen drabbades hårt av efterverkningarna av stormarna Gudrun och Per i början av 2000-talet. Den överåriga granskogen drog till sig mängder av granbarkborrar från landskapet runtomkring och följden blev kraftiga skador och skogsdöd bland granen.

Länsstyrelsen genomförde en hel del skyddsavverkningar och barkningar för att bekämpa den 8-tandade granbarkborrens härjningar och samtidigt gynna dess fiender, myrbaggen. Säkerligen har 4000-5000 kubikmeter gran dödats av granbarkborren under 2007-2009.

Inom reservatets gränser ligger 5 gamla rester efter bebyggelse från sent 1800-tal, då skog röjdes för att föda befolkningen. Från norr ligger Österbäck, Öna, Bergdalen, Månen och längst i söder torpet Strängen. Man hittar även mängder av små åkertegar och odlingsrösen samt rester av vårdträd och kulturbuskar.

I Ullebergsskogen finns 6-7 hektar barrblandad lövsumpskog med utomordentligt höga naturvärden. Den höga luftfuktigheten i områdena gör att gammelgranslaven, kattfotslaven och skriftlaven är karaktärsarter för området. Dunmossa och missne finns också i dessa fuktiga och näringsrika kalkpåverkade miljöer.

Den rödlistade ulltickan trivs i området, liksom vedtrappmossa, garnlav och ringlav (2 lokaler). På en del av asparna i norr växer ädellav, grov fjädermossa, bårdlav, asphättemossa och fällmossa.

Bland örterna sticker linnean ut speciellt och i ljusöppna partier i skogen är den nästan helt marktäckande. Vidare finns vätteros, hässlebrodd, grönpyrola och orkidén knärot.

Under 2015 har reservatets västra delar med 10-15 hektar ungskogar restaurerats för att lövträd och våtmarksmiljöer skall stimuleras och gynnas. Eventuellt kommer 2 mindre våtmarker återskapas där tidigare avvattningar via utdikningar utförts.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 29,4 ha
Skyddsår: 2014
Markägare: Mjölby kommun, Linköpings kommun och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland