Uggelö naturreservat

Uggelö naturreservat är av mycket stort värde främst för djurlivet och inrymmer bland annat orörda skogsbestånd.

Reservatsområdet består av udden Trännöhalsen, sju holmar, ett par mindre skär samt anslutande vattenområde i den innersta delen av Sankt Anna skärgård. Naturreservatet uppvisar en för innerskärgården karaktäristisk flora. Öarna är till övervägande del barrskogsbevuxna. På de högre partierna förekommer hällmarkstallskog.

I sänkorna, utmed sluttningar och dalgångar påträffas granskog. Barrskogen är ofta gammal och grovstammig och ger ett urskogsliknande intryck. Tallar i 300-årsåldern växer här. På flera öar finns gott om död ved, bland annat granlågor där ulltickan är utbredd.

I reservatet påträffas även spår av en äldre brukningskultur som inslag av grova ekar. Lundartade partier med stort inslag av ädla lövträd finns på bland annat Trännöhalsen och Älgholmen.

Örtskiktet är här rikare med arter som sårläka, tandrot, trolldruva, hässlebrodd, lundslok och svalört. På Simpholmen finns ett knappt tiotal jätteekar med en mycket exklusiv flora och fauna knuten till sig.

För dig som besökare

Reservatet har sådan karaktär att inga särskilda anordningar för friluftslivet anlagts.

Föreskrifter

Enligt beslut om fågelskyddsområden i skärgården (år 1983 dnr. 122-2498-82) gäller tillträdesförbud och befaringsförbud för bland annat Styrsholm och Svedholm med omgivande vattenområde. Förbudet gäller intill 100 meter från land under tiden 1 februari - 15 augusti.

Serviceinformation

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 384 hektar
Skyddsår: 1984
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats