Uggelö naturreservat

Uggelö naturreservat är av mycket stort värde främst för djurlivet och inrymmer bland annat orörda skogsbestånd.

Reservatsområdet består av udden Trännöhalsen, sju holmar, ett par mindre skär samt anslutande vattenområde i den innersta delen av Sankt Anna skärgård. Naturreservatet uppvisar en för innerskärgården karaktäristisk flora. Öarna är till övervägande del barrskogsbevuxna. På de högre partierna förekommer hällmarkstallskog.

I sänkorna, utmed sluttningar och dalgångar påträffas granskog. Barrskogen är ofta gammal och grovstammig och ger ett urskogsliknande intryck. Tallar i 300-årsåldern växer här. På flera öar finns gott om död ved, bland annat granlågor där ulltickan är utbredd.

I reservatet påträffas även spår av en äldre brukningskultur som inslag av grova ekar. Lundartade partier med stort inslag av ädla lövträd finns på bland annat Trännöhalsen och Älgholmen.

Örtskiktet är här rikare med arter som sårläka, tandrot, trolldruva, hässlebrodd, lundslok och svalört. På Simpholmen finns ett knappt tiotal jätteekar med en mycket exklusiv flora och fauna knuten till sig.

Reservatet har sådan karaktär att inga särskilda anordningar för friluftslivet anlagts.

Föreskrifter

Enligt länsstyrelsens beslut om fågelskyddsområden i skärgården 1983-10-28 dnr 11.122-2498-82 gäller tillträdes- och befaringsförbud för bl a Styrsholm och Svedholm med omgivande vattenområde intill 100 meter från land under tiden 1.2-15.8.

Serviceinformation

Kontakt

Naturvårdsenheten