Trangölens barrskog naturreservat

Naturreservatet Trangölens barrskog ligger söder om Trangölen och omfattar cirka 23 ha med äldre barrskog. Det mesta av tallskogen ligger högt och i sluttningen mot väster och nordväst finns granrik barrblandskog.

Trangölens barrskog domineras av lågvuxen hällmarksskog och blåbärstallskog. Kring hällarna finns ett inslag av gamla granar som växt väldigt långsamt. I östra kanten finns mer högvuxna tallskogar och i områdets utkanter hittar man myrmarker.

I granskogen i väster finns det mycket död ved och en rik mossflora, bland annat finns här en liten mängd av den rödlistade vedflikmossan. Här i väster hittar man även bäcken och i sluttningen intill är det fuktigt med ytligt grundvatten, även om bäcken är påverkad av grävning långt tillbaka. Området ligger nära Orrkojgölarnas naturreservat.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 23 ha
Skyddsår: 2016
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: L: Länsstyrelsen Östergötland änsstyrelsen Östergötland