Tokorp naturreservat

De magra hagmarkerna i Tokorp är ett av få ställen där du har chansen att uppleva trumgräshoppans smattrande flykt över solöppna torrbackar. Följ gärna vandingsleden och finn ekhagmark, artrik hagmarksflora och en slåtteräng. Tokorps naturreservat är en del av Bjärsätterdalgången, vars vackra och värdefulla odlingslandskap är av riksintresse för naturvården.                     

Grunden för rikedomen på växter och djur i reservatet är att hagmarkerna betats och hållits öppna under lång tid och att de inte har gödslats. Magra hagmarker som fortfarande betas är ett levande kulturarv. Ekhagen öster om vägen var förr slåtteräng, där gräset slogs med lie och torkades till hö för vintern. Som en del av reservatsskötseln återupptas därför slåtter i en del av ekhagen.

Floran i reservatet är rik med arter som ängsvädd, gökärt, klasefibbla, slåttergubbe, solvända och jungfrulin. Ett riktigt ovanligt fynd är finnögontrösten, en ettårig liten vitblommande ört med endast ett tretiotal förekomster i landet.

Trumgräshoppan är värmegynnad och hör hemma i hagmarkernas sydvända torrbackar. Den var tidigare spridd i södra Sverige men är nu klassad som starkt hotad. Östergötland är det län som hyser flest av de kvarvarande populationerna. Störst chans att få se den är under sensommaren då hannarna flyger med ett smattrande läte och visar upp sina röda flygvingar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 37 ha
Skyddsår: 2006
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland