Tåkern naturreservat

Tåkern är en internationellt värdefull fågelsjö, populär hos både fåglar och människor. På strandängarna växer en fin flora med orkidéer och majvivor. För besökare finns fyra besöksområden med fågeltorn.

Tåkern är en av Nordeuropas mest betydelsefulla fågelsjöar. Hittills har 278 fågelarter setts vid sjön. Runt 130 fågelarter häckar i reservatet. Exempel är skrattmås, rördrom, skäggmes, brun kärrhök och trastsångare. Även rariteter som svarttärna och vassångare häckar här.

Mellan åren 1842-1844 sänktes sjön med 1,7 meter. Det blev startskottet för fågelsjön Tåkern. Vassarna runt sjön började breda ut sig och idag upptar vassarna ett område som motsvarar 2400 fotbollsplaner.

Efter sänkningen blev vattendjupet endast 0,8 meter. Lagom djupt för solljuset att nå ner och skapa mattor av undervattensväxter där ett smörgåsbord av småkryp, snäckor och fiskar kan leva.

Tåkerns strandängar omfattar drygt 450 hektar. Strandängarna är så kallade kalkfuktängar med en mycket artrik flora. Här finns majvivor och ett flertal orkideér som flugblomster, ängsnycklar och honungsblomster.

För att bevara strandängarnas mångfald och förhindra igenväxning betar varje år cirka 800 djur vid sjön, mestadels nötdjur och cirka 25 hektar sköts med hjälp av slåtter.

Föreskrifter

För att inte störa fåglarnas häckning är det förbjudet att vistas i reservatet under tiden 1 april-30 juni. Men besöksområdena och de markerade vandringslederna går att besöka året runt.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland