Styra kalkkärr naturreservat

Kalkkärr är precis som det låter, en blöt och kalkrik miljö. I mitten av juni blommar orkidén ängsnycklar som finast i området. Här finns också den hotade smalgrynsnäckan. I reservatet har unika åtgärder gjorts för att återskapa kalkkärr av åkermark.

Mitt i Östergötlands slättlandskap ligger Styra. Som en blommande ö helt omgivet av uppodlad åkermark. Området består egentligen av tre olika kalkkärr från tre olika epoker. Men också en betesmark med inslag av kalkfuktäng.

Det äldsta kärret ligger i söder men de högsta floravärdena finns i norra delen där ett kalkkärr kom till av "misstag". I början av 70-talet schaktade dåvarande markägaren bort matjorden för att plantera björk. Björken tog sig dåligt i den blöta och kalkrika marken men istället utvecklades ett mycket fint kalkkärr. Idag förekommer rikliga orkidébestånd med ängsnycklar, blodnycklar, skogsnycklar och kärrknipprot. I maj blommar majvivor och tätört.

Även landsnäcksfauna är rik med mycket täta bestånd av rikkärrsarten ”kärrpuppsnäcka” (Pupilla pratensis). Den ovanliga arten smalgrynsnäcka (Vertigo angustior) förekommer med ett litet bestånd i södra kärret.

Området mellan det södra och norra kärret var förut åkermark. År 2013 gjorde Trafikverket en restaurering för att skapa ett kalkkärr här. Matjordslagret togs bort för att blotta den kalkrika mineraljorden under. Här kan man nu följa hur kalkkärrsväxterna sprider sig i området och knyter ihop det södra kärret med det norra.

Dessa kärr sköts med återkommande röjning, slåtter och bete, vilket är en förutsättning för att området ska behålla sina höga naturvärden.

För dig som besökare

Initill ett grustag finns en parkeringsplats för besökare med plats för cirka fem bilar. Vid parkeringen finns informationsskyltar om området. Från parkeringen följer en cirka 300 meter lång promenad på grusväg ner till kalkkärret. Det går bra att ta sig in i hagarna via grindar. Glöm inte att stänga dem efter dig bara.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 3,9 ha
Skyddsår: 2012
Markägare: Privatägd
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland