Strussjöskogen naturreservat

Mitt emellan Finspång och Ljungsbro ligger Strussjöskogen. En tyst vildmark med urskogskänsla! På de magra hällmarkerna reser sig flerhundraåriga tallar och i de fuktiga, mer näringsrika dalgångarna står gammal mossrik granskog. Nere vid Strussjön ligger en badplats med en liten sandstrand och runt sjön finns flera trevliga klippor att bada från.

Norr om Strussjön och Lilla Stensjön ligger ett höglänt bergigt område omgivet av myrmarker. Bitvis reser sig berget brant. Här finns gott om lodytor och i väster en rasbrant med mäktiga blockpartier. På krönet står en tallskog på mager mark. Många av träden är flera hundra år gamla och här finns gott om döda träd i form av torrträd och lågor.

Variationen i topografin med bergsknallar, dalar och raviner skapar förutsättningar för många arter av växter och djur. De flesta är knutna till gamla barrträd och fuktiga mikroklimat. Lite ovanligare arter i den gamla tallskogen är till exempel laxticka som hittats på en låga av tall och tallticka som växer på levande gamla tallar.

​Bergsplatån avgränsas av myrmarker i öster, norr och väster. Myrmarkerna är oftast magra med vitmossmattor, skvattram och gles lågvuxen tallskog. Även om magra mossar dominerar så finns lite rikare myrmarker bevuxna med lövträd av björk och al och med inslag av starr, som skärmstarr och kärlväxten missne. På några ställen är myrarna öppna, utan träd, som till exempel längst i norr. Mitt på bergsplatån ligger en större tallrismosse bevuxen med skvattram. Även här är tallarna riktigt gamla. I laggen runt mossen växer tuvull.

​I de fuktigare granmiljöerna och ner mot sumpskogarna och myrarna växer ovanligt mycket kattfotslav och i myrkanten förekommer den lilla orkidén spindelblomster. En art som vill ha gammal skog. Andra orkidéer som hittats i området är myggblomster på gungflyn i den öppna myrmarken och jungfru Maria nyckelblomster i gläntor i skogen. I en sumpskog i väster växer den mycket ovanliga hållaven på al.

I området finns flera tecken på att brand förekommit. Både i form av gamla stubbar med brandspår och gamla tallar med skador efter brand så kallade brandljud. I samband med en undersökning av brandhistorik i sydöstra Sverige hämtades material från just Strussjöskogen. Bäst material återfanns i sluttningen mot Lilla Stensjön. Sju stycken stubbar härifrån daterades och sju olika brandår konstaterades. En sista brand noterades till 1835 vilket är sent för att vara i södra Sverige. I sluttningen hittades enstaka riktigt gamla, cirka 300 år, levande träd med brandljud.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 59,4 ha
Skyddsår: 2017
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland