Storskogen naturreservat

Storskogens naturreservat är ett av Östergötlands större barrskogsreservat. Naturskogen är varierad med hällmarkstallskogar, lövrika sumpskogar, tallmossar och block- och rasbranter. Skogen har brukats mycket försiktigt, betats i historisk tid, inte slutavverkats och bär mycket spår från kolnings- och tjärbränningsepoken.                        

Storskogens naturreservat är ett oexploaterat område med bergsbranter och barrnaturskog. Området har varit skogklätt under mycket lång tid. Dessutom har skogen brukats försiktigt så här finns många gamla träd och gott om död ved. Dessa faktorer bidrar till att en rik kryptogamflora gynnas och området är en av länets viktigaste lokaler vad gäller vedsvamp och vedlevande mossor. Lavfloran är artrik och hyser flera hotade arter.

Även en lång rad signalarter har påträffats. Dessa indikerar och representerar höga naturvärden knutna främst till gamla träd och grov död ved.

På sina ställen är skogen rik på hänglavar och däribland kan man hitta arter som till exempel nästlav och talltagel. Områdets verkliga rariteter finns dock bland vedsvamparna. Här kan man bland annat hitta brandticka och gräddticka.

Från reservatets parkering går en vandringsled upp och runt den västra delen av området. Förvaltningen har byggt ett vindskydd vid Stora Mörtgöl i anslutning till vandringsleden.

I skärningen mellan de 2 reservatsdelarna, straxt intill skogsbilvägen, ligger en stor gammal kolningsplats med stora kolbottnar och spår efter kolarkojor.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 130,2 ha
Skyddsår: 2006
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland