Stora Hjälmmossen naturreservat

Stora Hjälmmossen är ett mosaikartat område som karaktäriseras av sammanhängande barrskogar, stora öppna mossar och skogbevuxna sumpskogar. I nordöstra delen ligger ett naturskogsartad äldre barrskogsområde med inslag av 200-300 år gamla träd. I övrigt är inslaget av mycket gamla träd i den i övrigt drygt 120-åriga skogen påfallande.

Höjderna med sina hällar är främst bevuxna med gamla tallar. Nedanför höjderna är det gran som dominerar, men det finns inslag av lövsumpskogar. Insprängt i skogen ligger också mossar. En del av Korsmossen går in i reservatets södra del och här finns både tallbeklädda och öppna partier.

I mindre delar av reservatet har skogen brukats, varför det förekommer hyggen och ungskog. Dessa kommer att få en naturvårdsskötsel för att efterlikna en naturlig succession efter brand. På sikt är målet att dessa delar ska få samma höga naturvärden som naturskogen.

Stora delar av reservatet har dock varit skogsbevuxna under lång tid och innehåller både gamla träd och död ved i olika former. Det tillsammans med den stora variationen av olika naturtyper ger utrymme för ett flertal sällsynta arter knutna till naturskogsmiljöer.

En av rariteterna är ringlav som hör till hänglavarna i området. Ringlaven är endast känd i sju områden i Östergötland. Andra sällsynta hänglavar är garnlav och nästlav. På gamla murkna granstammar kan man hitta den sällsynta arten vedtrappmossa och på grova, döda tallstammar dvärgbägarlav.

För dig som besökare

Besök till området sker via den fina sandstranden och naturbadplatsen uppe vid Strussjön. Därifrån går en vandringsled.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 103 ha
Skyddsår: 2007
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland