Stora Haddebo naturreservat

Stora Haddebo ger besökaren upplevelse av orördhet och tystnad. Skogsfågellivet är rikt, vilket gör naturreservatet särskilt intressant för fågelintresserade besökare.

Stora Haddebo ligger i Mjölby kommun, cirka 7 km söder om kyrkan i Västra Harg. Naturreservatet utgörs av småkuperad blåbärsgranskog med inslag av några sumpskogar och öppna myrar. Området är viltrikt och det finns goda chanser att få se älg. 

Naturreservatets topografi är spännande, där komplex av sumpskogar spränger in mellan knastertorra berghällar. På sina håll sluttar berghällarna i små branter som inbjuder till klättring och närmare efterforskning.

I Stora Haddebo är det i dag framförallt skogens inre dynamik med konkurrens, åldrande och död tillsammans med yttre störningar från stormar och insektsangrepp som påverkar processerna i skogen. Skogen tillförs på så vis kontinuerligt död ved.

Döda träd förekommer både i riklig mängd och i olika nedbrytningsstadier. Den kontinuerliga tillförseln av död ved har bland annat gynnat förekomsten av den sårbara arten gräddticka som växer på gamla granlågor i området. Troligtvis kan lokalen även spela en roll för många vedlevande insekter, med tanke på tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier.

Gnagspår och kläckhål från krävande arter som bronsjon och granbarkgnagare är påträffade på torra respektive gamla granar. Till de gamla granarna i området finns även ett antal mykorrhizasvampar knutna. Det är gul flngersvampen, svart taggsvamp och skarp dropptaggsvamp.

Naturreservatet är med sin flerskiktade, variationsrika skog med hög ålder och lång kontinuitet en viktig tjäderbiotop. Här finns både tjäderspel och fina uppväxtområden för ungarna.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 60 ha
Skyddsår: 2012
Markägare: privat, Mjölby kommun och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland