Stockmossen naturreservat

Stockmossens naturreservat består av äldre granskog på bördig och kalkrik mark. Skogen har varit orörd en längre tid vilket gjort att det finns gott om död ved och gamla granar. I västra delen är den gamla granskogen kraftigt påverkad av stormarna Gudrun och Per och efterföljande granbarkborreskador.

Naturreservatet Stockmossen är ett grandominerat barrskogskomplex på cirka 130 hektar som ligger mellan Åtvidaberg och Linköping. Marken består av småblockig morän med ett relativt stort inslag av kalk vilket gör den bördigare än den genomsnittliga skogsmarken i länet.

Den gamla granskogen är kraftigt påverkad av stormarna Gudrun och Per och efterföljande granbarkborreskador. I den västra delen gapar stora hål i skogen efter vindfällningar, upparbetningar av granbarkborreangripna träd och torrträd efter den snabba träddöden.

Idag återstår endast spillror av äldre granbestånd i den norra delen medan det i söder fortfarande är sammanhållande gamla granbestånd kvar. Den östra fristående delen är helt opåverkad av storm och granbarkborre.

Den västra kanten är svårforcerad med alla gamla vindfällen men ungskog av asp tittar nu upp, en ovanlighet i dessa skogar med högt vilttryck. Grandöden kan nästan liknas vid den efter intensiv skogsbrand, vilken också leder till kraftig decimering av gran. Gran har sämre ekologiskt skydd mot elden på grund av dess tunna bark jämfört med den nästan bepansrade tallen.

Nu står gammeltallarna exponerade i solljuset och insektslivet kring dem gynnas, samtidigt som vi har ett överflöd av död ved av gran som kan leda till varierat och rikt insektsliv. Redan nu spirar nytt liv efter katastrofen och ungskog av löv och gran är på väg upp i gläntorna.

Än finns dock delar kvar av gammelskog med mossbelupna stenar, block, stubbar och multnande stammar och visst finns det mycket som kan väcka intresse hos besökaren.

I området finns en mosse (Stockmossen) och flera lövsumpskogar insprängda. Centralt ligger även en liten göl. På gamla kalhyggen växer det i dag unga lövskogar och fågellivet är rikt med bland annat mindre hackspett och bivråk.

De högsta naturvärdena området är främst knutna till orördhet och död ved. I dessa delar finns gott om gamla granar och multnande ved i olika nedbrytningsstadier.

Till dessa element är också en stor del av områdets biologiska mångfald knuten. Framförallt är de rödlistade arterna knutna till multnande ved av gran men även av asp och senvuxen gammal gran.

Området har en rik vedsvampsflora med arter som ostticka och gränsticka. Bland mossfloran finns rariteterna skogstrappmossa och vedsäckmossa. Ett par riktigt känsliga lavar som trådbrosklav och hållav finns även i området.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 131 ha
Skyddsår: 2008
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland