Stjärnö naturreservat

Reservatområdet består av ön Stjärnholmen, en mindre holme, Hingsthagsholmen och angränsande mark på halvön Stjärnö i Kattedalsfjärden vid Valdemarsviken.                        

Reservatet är kuperat med berg i dagen på många ställen. Nästan hela området är skogsklätt med skog i varierande ålder från äldre, tämligen orörd skog till ungskog och hygge. Stjärnö betas och även övriga delar bär spår av tidigare odling och bete.

Vattenområdet består i sin helhet av grunda bottnar i Kattedalsfjärden. Detta är en nästan avsnörd havsvik som utgör en mycket viktig rastlokal för fåglar och som sannolikt har unika undervattensvärden.

Reservatet har sådan karaktär att inga särskilda annordningar för friluftsliv anlagts.

Föreskrifter

Det är förbjudet att beträda mark på Stjärnholmen eller komma närmare Stjärnholmen än 100 meter under tiden 1/2 - 15/8.

Serviceinformation

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 73 ha
Skyddsår: 1983
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland