Stafsäters lövskog naturreservat

Stafsäters lövskogar är en del av Eklandskapet. Eklandskapet är norra Europas största ekområde och är internationellt uppmärksammat för sina höga natur- och kulturvärden. Reservatet utgörs av sex områden runt Stavsätters gård. Här kan du vandra bland gamla ekjättar och se sällsynta skalbaggar krypa på solbelysta stammar.

Reservatet består främst av ekhagar där gamla, grova träd växer i en artrik natur. I de vackra hagarna Sörängen och Labbenäs växer reservatets äldsta träd. Många av de gamla ekarna är murka och ihåliga. De gamla ekarna erbjuder en gynnsam livsmiljö för många skalbaggar och lavar. Bland de sällsynta skalbaggarna finns Östergötlands landskapsinsekt, läderbaggen. Det är en tre centimeter stor skalbagge som kan ses krypa på den grova trädbarken varma dagar i juli och augusti. 

Norr om herrgården finns en tät lund med ek och lind. För 75-100 år sedan låg här en engelsk park och området kallas därför Engelskan. Här finns den sällsynta almlaven.

Utöver hagmarker innehåller reservatet även en lummig skog. Här växer skuggtåliga arter som trollduva, vårärt och sårläka. Lövskogarna är rik på fåglar och de två sårbara arterna mindre hackspett och skogsduva har skådats här. Dessutom förekommer gröngöling, stenknäck och kattuggla.

I de öppna betesmarkerna hittar du solälskande arter som svinrot, smörboll, prästkrage och gullviva. I betesmarken vid Labbenäs finns stensättningar som visar på att området runt Stafsäter har varit bebott och brukats under mycket lång tid.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 59.3 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Bridging The Gap

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här:

Klicka på bilden för att komma till projektets webbplats.