Sätravallen naturreservat

Sätravallen naturreservat utgörs av äldre lövskog med inslag av äldre barrskog och igenväxande hagmark. Området har höga naturvärden med avseende på kärlväxter. Troligen är kryptogamfloran och insektfaunan av ännu högre värde. Området har också ett stort värde för det rörliga friluftslivet.                        

Sätravallen naturreservat består i områdets centrala delar av en bäck som omges av äldre lövskog och ett igenväxt torpjordbruk med smååkrar och hagmark. På omgivande reservatsmarker finns blandskogs- och barrskogspartier. Det finns gott om högstubbar och lågor av främst asp, klibbal och björk.

Trädskiktet i lövskogspartierna domineras av grov asp och björk med inslag av flertalet förekommande ädellövträd. Nära stranden i nordost finns en mycket värdefull gammal barrskog i en brant sluttning. Vidare förekommer partier med igenväxande hagmark och talldominerad barrskog. Utöver nämnda trädslag förekommer också alm, ask, lönn, lind, ek, klibbal, sälg, rönn, oxel, brakved, hassel och hägg.

Fältskiktsfloran är i allmänhet lundartad med arter som trivs under näringsrika förhållanden. Dominerar gör arter som älgört, liljekonvalj, ekbräken, hässlebrodd, lundgröe, kirskål, blåsippa, stenbär, lundstarr, smörbollar och piprör. Av mindre vanliga arter kan nämnas trolldruva, lungört, vätteros, underviol, vårärt och hässleklocka. Dessutom förekommer springkorn utmed bäcken.

Någon mera systematisk inventering av kryptogamer är inte gjord i det aktuella reservatsområdet. Vissa noteringar av sällsyntare arter gjordes dock i samband med eklandskapsinventeringen. Som exempel kan nämnas att det på gamla granar växer gammelgranlav, vilket visar att det finns lång skoglig kontinuitet i området. På grova träd och klippbaser finns en rik moss- och lavflora, särskilt vid bäcken och nära stranden med bland annat trädporella, fällmossa och slanklav. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 10 ha
Skyddsår: 1996
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland