Sätra naturreservat

Sätra naturreservat ligger ovanför Vångaförkastningen med sin intressanta geologi med förekomst av en mängd olika mineral. Urkalkstenförekomsten som har en tydlig inverkan på områdets flora är grundorsaken till reservatsbildningen även om barrskogen är över 150 år med stort inslag av grova lövträd och en del död ved

Området utgörs av gammal barrblandskog där tall dominerar de högst belägna delarna och gran dominerar i sänkorna. Centralt genom området letar sig ett surdråg fram som på flera ställen breder ut sig och bildar en genomsilad sumpskog.

Urkalkförekomster ger en tydlig påverkan på områdets flora både i gransänkorna och fläckvis på tallhöjderna. I de fuktigare delarna syns detta genom förekomster av slankstarr, nästrot och sårläka medan de torrare kalkpartierna är bevuxna med bland annat kalkkrusmossa, blåsippa, smultron och brudbröd.

Enstaka exemplar av den ovanliga orkidéen purpurknipprot kan man också hitta om man har tur. I området finns även magrare delar bevuxna med kruståtel och risväxter som lingon, blåbär och ljung.

För dig som besökare

Ställ bilen på P-platsen utmed Rudavägen och vandra den cirka 2 kilometer långa vandringsslingan på vältrampade stigar. Reservatet är väl värt ett besök.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 22 ha
Skyddsår: 2011
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland