Rögölsskogen naturreservat

Rögölsskogens naturreservat är en gammal "bondblädad" barrnaturskog. Det betyder att äldre tiders bönder såg skogen som en mycket värdefull resurs och utnyttjade dess tillgångar sparsamt och med omsorg och eftertanke. 

I västra delen finns en svacka med frodig granskog som är en av länets rikaste vad gäller sällsynta marksvampar. I öster ligger ett bergparti med äldre ca 200-årig hällmarkstallskog och inslag av småkärr och tallrismossar. En naturtyp perfekt för gammelskogens karaktärsfågel nummer ett, tjädern.

De gynnsamma markförhållandena i den gamla granskogen som haft lång kontinuitet av träd har gjort att den är mycket rik i den lägre floran. Här finns pyrolaarter, lumrar och den lilla orkiden knärot. Den sällsynta växten ryl och enstaka exemplar av sårläka växer också här.

Bland svampar är marksvampfloran den mest exklusiva. Här finns fyra nationellt hotade arter; exempelvis gul taggsvamp, raggtaggsvamp och svart taggsvamp och flera signalarter. Fruktkropparna till dessa stöter man bara på under några intensiva höstmånader.

I öster dominerar tallen. På höjderna finns gott om träd som är äldre än 150 år. Skogen har aldrig brukats storskaligt. Man har plockhuggit och på så sätt är träden i reservatet i varierande ålder. Tyvärr råder stor brist på död ved i skogen då den "städats" på vindfällen långt in i sen tid. Skogen har tidigare betats, vissa delar så sent som på 1970-talet. En ambition är att återinföra bete i delar av reservatet.

I reservatet finns många olika arter som behöver orörd skog med gamla träd. Bland dessa kan ryl, gul taggsvamp och grön sköldmossa nämnas.

För dig som besökare

Från reservatets parkering kan du följa Östgötaleden genom naturreservatet, men även ge dig ut på en liten avstickare upp på bergen och tillbaka ned till huvudleden.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 22,9 ha
Skyddsår: 2009
Markägare: privat och staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland