Ramunderberget naturreservat

Precis norr om Söderköpings stad ligger det mytomspunna Ramunderberget. Detta värdefulla naturområde har i flera hundra år präglat det kulturella och sociala livet i staden. Uppifrån höjden får man en fin utsikt över stadslivet. Skogen är full av vandrings- och motionsslingor. Ramunderskogen är en av Östergötlands större sammanhängande äldre tallskogar.

Mäktigt reser sig berget 70 meter över Söderköping. De södra delarna stupar brant ner mot den stilla flytande Göta kanal. Ramunderberget är en del av det system av förkastningsbranter som går tvärs genom Östergötland, från Slätbaken i öster till Vättern i väster.

Intill sydbranterna växer lövträden blandat med införda barrträdslag. Där kan du om våren finna gott om blåsippor och vitsippor men även gulsippa och hålnunneört. Detta är även en omtyckt plats för den sällsynta och fridlysta hasselsnoken.

Stora delar av berget består av äldre naturskogsartad barrskog. I öster ligger en hundraårig granskog och det finns tallar där enstaka träd är över 200 år. Dessa gamla träd och miljöerna de bildar är mycket värdefulla. Talltickan talar om att det finns sällsynta lavar, svampar och insekter i området. Man har hittat pudrad rosettlav (enda i Östergötland) och spår av den rödlistade skalbaggen reliktbock.

Bland fåglar kan nämnas den sårbara mindre hackspetten och göktytan. Många arter är beroende av döda träd, stående som liggande. Denna vara råder det stor brist av i skogen på grund av sena tiders "städning" av skogen. Stormen Gudrun 2005 fällde dock hundratals träd i Ramunderskogen, träd som nu ligger kvar. Död ved bör öka och försiktig framhuggning av gammal tall är några av skötselförslagen i reservatet.

Ett flertal skötselinsatser har gjorts för att gynna naturvärden i reservatet. Bland annat har silvergran huggits bort och en våtmark har skapats.

För dig som besökare

Berget har nyttjats av söderköpingsborna sedan urminnes tider, därom vittnar de många fornlämningarna. Som rekreationsområde har det en lång tradition. Från tidiga upptåg vid Lekareberget, via brunnsepokens promenader och drickande ur hälsokällor till dagens rekreationsanläggning kring Petersburg. Ett kusligare minne är den gamla galgbacken. Kanske träffar just du på jätten Ramunder eller Jungfru Ragnhild under din vandring på berget. På berget finns en mängd olika vandringsleder och slingor.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Rastplats
  • Servering
  • Toalett
  • Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 171 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: Söderköpings kommun och Göta kanal AB
Förvaltare: Söderköpings kommun