Ramunderberget naturreservat

Precis norr om Söderköpings stad ligger det mytomspunna Ramunderberget. Detta värdefulla naturområde har i flera hundra år präglat det kulturella och sociala livet i staden. Uppifrån höjden får man en fin utsikt över stadslivet. Skogen är full av vandrings- och motionsslingor. Ramunderskogen är en av Östergötlands större sammanhängande äldre tallskogar.

Mäktigt reser sig berget 70 m över Söderköping. Det är en del av det system av förkastningsbranter som går tvärs genom Östergötland, från Slätbaken i öster till Vättern i väster. Ramunderbergets södra delar stupar brant ner mot den stilla flytande Göta kanal.

Intill dessa sydbranter växer lövträden blandat med införda barrträdslag. Där kan man om våren finna gott om blåsippor och vitsippor. Har man tur får man även se gulsippa och hålnunneört. Detta är även en omtyckt plats för den sällsynta och fridlysta hasselsnoken.

Stora delar av berget består av äldre naturskogsartad barrskog. I öster ligger en hundraårig granskog och det finns tallbestånd som är runt 175 år, enstaka träd över 200 år. Dessa gamla träd och miljöerna de bildar är mycket värdefulla. Talltickan talar om att det finns sällsynta lavar, svampar och insekter i området. Man har hittat pudrad rosettlav (enda i Östergötland) och spår av den rödlistade arten reliktbock.

Bland fåglar kan nämnas den sårbara mindre hackspetten och göktytan. Många arter är beroende av döda träd, stående som liggande. Denna vara råder det stor brist av i skogen p.g.a. sena tiders "städning" av skogen. Stormen Gudrun 2005 fällde dock hundratals träd i Ramunderskogen, träd som nu ligger kvar. Död ved bör öka och försiktig framhuggning av gammal tall är några av skötselförslagen i reservatet.

2013 gjordes stora skötselinsatser i reservatets hjärta av gammeltallskog, då 1000 kubikmeter silvergran avverkades och togs bort. En våtmark skapades på ca 1.5 ha i nordvästra hörnet. Under 2014 har skötselavverkningar genomförts i ca 15 ha täta ungskogar och syftet har varit att gynna lövträd, tall och övrig undervegetation i en öppnare, varmare skog. Vidare har byggandet av en avloppsledning mot Norrköping påverkat skogen något utmed skogsbilvägen, men gammelskog har inte avverkats.

Berget har nyttjats av söderköpingsborna sedan urminnes tider, därom vittnar de många fornlämningarna. Som rekreationsområde har det en lång tradition. Från tidiga upptåg vid Lekareberget, via brunnsepokens promenader och drickande ur hälsokällor till dagens rekreationsanläggning kring Petersburg. Ett kusligare minne är den gamla galgbacken… Kanske träffar just du på jätten Ramunder eller Jungfru Ragnhild under din vandring på berget…

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Rastplats
  • Servering
  • Toalett
  • Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 171 ha
Skyddsår: 2001
Markägare: Söderköpings kommun och Göta kanal AB
Förvaltare: Söderköpings kommun