Råå naturreservat

Råå naturreservat bestod av något så ovanligt som gammal, grov, grankalkskog på östgötaslätten. Här sipprar vatten fram i källor och bäckar och det fanns redan innan stormarna Per och Gudrun mycket gott om död ved i form av nydöda granar samt grova granlågor.                     

Sedan reservatet bildades har stormarna Gudrun och Per fällt större delen av den gamla skogen. Det finns därmed gott om riktigt grova döende granar, torrgranar och färska lågor. Men området har på grund av detta blivit svårframkomligt.

Där källvatten rinner fram finns inslag av al och i övrigt förekommer även asp. Marken är mossbeklädd och lågor i olika nedbrytningsstadier förekommer.

Källor, bäckar och kalkhaltiga jordarter ger goda förutsättningar för en rik flora. Det växer trolldruva, blåsippa och ormbär i området. Nästrot, som trivs på kalkhaltiga marker förekommer tillsammans med kärrfibbla, bäckbräsma och gullpudra som är beroende av rörligt markvatten.

Det finns gott om sällsynta och känsliga mossor, lavar och svampar som växer på träd och på marken. Bland annat grön sköldmossa, stubbspretmossa och långfliksmossa samt kryddspindling, huvudlik svampklubba och skrovlig taggsvamp.

Rådjur och ibland även älg söker skydd i skogen. De många döende och döda träden är intressanta för insekter och fåglar, bland annat hackspettar.

Skogen har troligen varit betesmark för kreatur under lång tid. Kor betade i skogen ända fram till mitten av 1970-talet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 11,6 ha
Skyddsår: 2004
Markägare: privat och Motala kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland