Pipmossen naturreservat

Här möter du en klassisk mosse kantad av kärr och skog, präglad av dofter från pros och skavttram. Under tidig vår spelar orrtupparna i martallarna och längre fram brukar ett tranpar hålla till här.

Naturreservatet Pipmossens domänreservat är cirka 33 hektar stort och domineras av en lågvuxen tallmosse som ofta kantas av laggkärr. De norra delarna av myren är i allmänhet öppna, men i kanterna finns antydningar till tallrismossar och i södra delen ligger en tallskog.

På sina håll längs kanterna och inne i vikar växer en sumpskog av björk och klibbal. Ytvattnet är i allmänhet rörligt i denna naturtyp vilket förklarar den högre produktionen här.

I myren finns också några barrskogsbevuxna fastmarksöar. På holmarna går berggrunden i dagen och här växer mestadels tallskog. Här och där finns det gott om död ved, ett viktigt substrat för många insekter och vedsvampar.

Myrmarken, som täcker 2/3 av reservatsarealen, är bevuxen med bland annat olika vitmossor, björnmossor, gräs, starr och pors. I söder ligger ett större skogsområde med barrblandskog med inslag av död ved. Den ovanliga varianten av idegran, Picea abies v. recurvata, växer här.

Skogen är omkring 100 år gammal men äldre tallar och enstaka granar förekommer.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 33 ha
Skyddsår: 1998
Markägare: Svea skog
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland