Packarps lövskog naturreservat

Naturreservatet är en lövskogspärla i Östergötlands södra skogsbygd där barrskogen annars dominerar. Lövskogen är en succession från äldre tiders öppna ängar och trädbärande betesmarker. Det är unikt med ett så stort sammanhängande område med gammal och grov lövblandskog av företrädesvis björk och asp.

Naturreservatet domineras av lövrik blandskog där asp, björk och hassel dominerar. Hassel förekommer i hela reservatet och är fläckvis karaktärsgivande. Hålträd av asp och gammal svampangripen björk utgör tillsammans med hassel och ädla lövträd de biologiskt viktigaste elementen i området.

Längst i norr finns ett ängsartat parti med större inslag av ädellövträd som lönn, lind, ek och någon ask. Här finns även en dryg handfull gamla träd som bär spår av hamling. Detta område har öppnats upp kraftigare, stängslats in och betas nu åter. De gamla ängsträden har återhamlats och andra yngre träd har nyhamlats. En gammal väg löper igenom ängsområdet och de två gamla stenpelarna för grinden står kvar.

I området finns många krävande arter av lavar som växer främst på gamla långsamt växande ädellövträd och asp. Två av arterna, västlig njurlav och stor knopplav är upptagna på den nationella rödlistan över hotade och missgynnade djur- och växtarter. Här finns också krävande svampar. Dessa är främst knutna till död ved av asp. Här har de rödlistade vedsvamparna kandelabersvamp och veckticka påträffats.

På ädellövträdens baser och på lodytor och block finns en rik mossflora med arter som är typiska för rikare ädellövsmiljöer. Karaktärsarter bland mossorna på dessa substrat som har påträffats är trubbfjädermossa, fjädermossa, grov baronmossa, piskbaronmossa, liten baronmossa och stora förekomster av råttsvansmossa och hasselsprötmossa.

Packarps gård, som tidigare var landsfiskalboplats med cellplats i källarvåningen, har tyvärr brunnit ner och endast grunden återstår. Under sommaren betar köttdjur i hagarna.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 34 ha
Skyddsår: 2007
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland