Norsholm naturreservat

På en spång kan du vandra genom maderna utmed Motala ström och uppleva fågellivet. Leden går vidare längs betade hagmarker, förbi gamla ihåliga ekar och medeltida fornborgar.

Den största delen av Norholms naturreservat består av de två vidsträckta maderna som breder ut sig på varsin sida av Motala ström. På maderna finns några mindre holmar med mycket gamla ihåliga ekar. Längre norrut ligger betade hagmarker med ädla lövträd. Även lövskog samt en del av parken vid Norsholms gård ingår i reservatet.

Områdets högsta naturvärdena är knutna till de gamla och ihåliga ekarna. På dessa träd växer de sällsynta lavarna brun nållav, grynig skivlav, grå eklav och hjälmbrosklav. Typerna av lavarter visar att området har haft solexponerade ekar under en mycket lång tid.

I håligheter i trädens multnande ved lever många sällsynta insekter. Här har ett tjugotal olika hotade arter hittats.

På strandängarna häckar enkelbeckasin och tofsvipa och på öarna utanför strandängarna finns strandskata. Bland höga starrtuvor och vassar häckar brun kärrhök, rördrom, småfläckig sumphöna, buskskvätta och sävsparv. 

Stora delar av naturreservatet är även av riksintresse för kulturmiljövården. Här finns medeltida lämningarna av två biskopsborgar. Båda ligger strax norr om Motala ström. Den mest kända är nog det ruinområde som går under namnet ”Munkeboda”. Ruinen anses vara lämningar av ett biskopssäte från 1300-talet.

En busshållsplats finns utmed gamla vägen mellan Norsholm och Kimstad. En parkeringsplats för 4-5 bilar finns vid Grensholmsvägen mot Tångestad vid ladan väster om Motala ström. Här finns informationsskyltar om naturreservatet. En vandringsled passerar över strandängarna och går förbi fornborgarna. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland