Norrkrog naturreservat

Norrkrog naturreservat utgör en liten del av havsviken Slätbakens förkastningssystem. Förkastningen med dess solbelysta sydbranter, sprickdalar och strandskogar är just orsaken till de stora naturvärdena här. Här har det varit svårt att exploatera skogen och kvar har blivit gles och grov gammal tallskog på bergen, vridna gamla ekar i branterna och högvuxen gran i ravinerna.

Närvaron av så många hotade organismer inom ett så begränsat område gör att Norrkrog har ett fåtal motsvarigheter i Östergötlands skogsbygder. Det klimatiskt gynnsamma läget vid Slätbaken och den varma miljön som uppstår i sydbranter ger speciella förhållanden för djur och växtliv. Värdena är till stor del knutna till den rikliga förekomsten av gamla ihåliga ekar och död ved, såväl stående som liggande.

I reservatet finns många ovanliga och hotade insekter. Man har bland annat hittat 28 rödlistade vedlevande skalbaggar. Detta gör Norrkrog till ett av de absolut värdefullaste områdena i Östergötland. Flera av de funna arterna har mycket få kända lokaler i landet. Norrkrog är även en speciell plats för steklar. Individrikedomen och artrikedomen var anmärkningsvärt stor och flera ovanliga arter dök upp, bland annat rovstekeln Crossocerus binotatus.

Nattfjärilar trivs också i området. Den inventering som har gjort visar att området är ett av länets främsta med avseende på rödlistade arter. Rödlistade arter som återfunnits är bland annat lövskogsnunna och stor borstspinnare.

I östra delen har ett gammalt hävdat eklandskap restaurerats vid Snappdalen. Från Stegeborgsgården nere vid färjeläget kan du följa en vacker vandringsled förbi badplatsen, förbi torpet Kålldalen och upp på höjderna till flera fina utsiktsplatser med vyer över Stegeborg och över Slätbaken bort mot Eknön. Nere vid campingen finns en grillplats i skogsbrynet och en annan ute vid badplatsen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Toalett Toalett
  • Tältplats Tältplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 59 ha
Skyddsår: 2001 
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland