Norrkrog naturreservat

Gles tallskog med gamla ekrar klamrar sig fast i de branta sluttningarna. Nedanför branterna och i dalgångar och raviner växer en blandning av olika trädslag. Promenera längs vandringsleden upp på höjderna så kommer du belönas av en hisnande utsikt över Stegeborg och Slätbacken.

Eftersom skogen på branterna har varit svår att bruka växer här träd som har fått möjligheten att växa sig gamla. Bland de långsamväxande och små träden finns det gott om död ved, både stående och liggande.

Förkastningens solbelysta sydvända läge och orörda gamla skog gör att naturen här är mycket värdefull. Denna miljö är en förutsättning för många ovanliga och känsliga djur och växter. Närvaron av så många hotade arter inom ett så begränsat område gör att Norrkrog har få motsvarigheter i Östergötland.

I reservatet finns många ovanliga och hotade insekter. Nattfjärilar som lövskosnunna och stor borstspinnare finns här. Vedlevande skalbaggar lever i den torra och döda veden i området. Här har även ekoxen, vars larver lever på döda ekrötter, skådats vid flera tillfällen.

Reservatets vandringsled börjar vid Stegeborgsgårdens färjeläge och leder dig förbi en badplats och torpet Kålldalen innan du kommer upp på höjderna. Här finns flera fina utsiktsplatser där du kan njuta av de vackra vyera. Nere vid campingen och vid badplatsen finns grillplatser som kan användas ansvarsfullt.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Toalett Toalett
  • Tältplats Tältplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 59 ha
Skyddsår: 2001 
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland