Magnehult naturreservat

Magnehults naturreservat är en mycket liten lövskogsrest på knappt sju hektar. Här har sällsynta mossor, lavar, småfåglar och hackspettar fått en liten oas.

På 1800-talet var området som idag är reservat en bördig slåtteräng med lövträd. Dessförinnan har det i trakten funnits stora lövbrännor d v s lövskogar som kommit upp efter skogsbränder. Efter att slåttern upphörde för knappt hundra år sedan har lövträden successivt tagit över. Området utvecklades till en varierad lövskogslund med många olika trädslag. Lind, lönn och asp växer här tillsammans med björk, al, sälg, ask, alm och rönn samt hassel. De gamla lövträden är en brisvara i våra svenska skogar men här har sällsynta mossor, lavar, småfåglar och hackspettar en liten oas.

Bland de många mossorna som kräver en fuktig miljö och lång kontinuitet av lövträd, finns bland annat den mycket sällsynta och hotade aspfjädermossan. Bland de exklusiva lavarna kan lunglav, almlav och blek kraterlav nämnas. Lönn är det mest attraktiva trädslaget för dessa kryptogamer, men mossor och lavar växer även på almar, aspar och lindar.

Stormen Gudrun 2005 gick hårt åt skogen i denna trakt, och det blev granbarkborreangrepp i omgivande granskog som därför avverkades. Reservatet blev mycket utsatt för vind och i stormen Per 2007 blåste ytterligare träd ner. Området har fortfarande gamla träd kvar, men miljön är alltför öppen och genomblåst för att det ska vara bra för torkkänsliga arter. För att snabbt få upp en ny lövgeneration i reservatet har ask, lind och björk planterats i ytterkanten av reservatet där det förr var granskog. Ett vilthägn omger hela reservatet för att de små plantorna ska få en chans att komma upp över viltbetesnivån. Grindar i vilthägnet gör det enkelt att ta sig in och ut i området.

För dig som besökare

Ta broarna över Magnehultsån, berömd för sitt fina fiske (fiskekort krävs) och sedan leden genom lövskogen. Ta en fika vid borden intill parkeringen och kanske har Magnehults Kolar- och Skogsmuseum något på gång på andra sidan vägen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 6,7 ha
Skyddsår: 1998
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland