Lysings urskog naturreservat

Djupt in i Hålaveden ligger Lysings urskog som är en mycket gammal och orörd barrskog där vindens och eldens krafter satt sina tydliga spår. Urskogen är kanske det enda kända skogsområde i Östergötland där människor sannolikt aldrig gjort några ingrepp.

Lysings urskog ligger mitt i Lysings häradsallmänning, som består av stora barrskogsområden. Urskogen är kuperad med talrika mossbeklädda lågor och block. När du strövar längs stigen som leder genom urskogen reser sig högvuxna tallar i de bergiga partierna. 

I fuktigare sänkor växer kraftiga granar. I urskogen finns många torrakor och högstubbar. Åtminstone två gånger, år 1735 och 1830, vet man att skogsbränder härjat i Lysings urskog. Fortfarande syns spår efter den senaste skogsbranden på några platser i skogen.

I Lysings urskog finns det gott om skogsfågel och insekter. På marken kan Du finna en flora med typiska barrskogsväxter som till exempel linnea, knärot och tallört. Lummer, ormbunkar, lavar och svampar finns också.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten