Lindenäs naturreservat

I Lindenäs naturreservat får man urskogskänsla. Här kan man uppleva orördhet och gångna tiders skogar.

Reservatet karakteriseras av äldre tallskogar, hällmarker och ett mindre område med gammal granskog. Terrängen är relativt kuperad och i norra delen där hällmarkerna finns går berget i dagen.

De äldre tallarna som finns utspridda i reservatet är mycket gamla med pansarbark och i några finns bohål. I området lever annars sällsynta arter som har gamla träd eller fallna stammar som livsmiljö, till exempel kattfotslav, gammelgranslav och vedtrappmossa.

En kolbotten, de vill säga det som blir kvar efter en kolmila när man tagit ut kolet, finns bevarad i reservatets nordvästra del. Kolbottnen syns som en rund upphöjning i skogen. Intill kolbottnen finns ruinen efter kolarkojan som användes när man vaktade kolmilan under kolningsprocessen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 14,9 ha
Skyddsår: 2006
Markägare: statligt
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland