Limmernskogarna naturreservat

Naturreservatet ligger på ömse sidor om sjön Limmern. Den norra delen, Träboudden, en före detta ängsmark, är en utsökt lundartad blandskogsmiljö med högstammig lind, ek och asp med hasselunderväxt uppblandad med grupper av grov granskog. Den södra delen är mer av karaktären lövrika före detta hagmarks- och betesskogar med stort inslag av gran och tall.

Området har mycket höga naturvärden knutna till grovstammig lövskog, asprika barrblandskogar och flerskiktade lundmijöer och småbranter. De viktigaste trädslagen är ek, lind och asp. Det finns även björk, rönn, sälg, hägg och ask. I buskskiktet finns skogstry, måbär och olvon.

Kalkpåverkan är påtaglig i stora delar av området, vilket även namnet på sjön, Limmern, skvallrar om (kalksten-limesten). Efter århundraden av ängsskötsel och betesdrift har det utvecklats en mäktig brunjordsprofil i jordmånen, grogrunden för dagens fantastiskt grova löv- och barrskog.

På slätbark av lind och hassel finns rikligt med skriftlav. Fällmossa, ekorrsvansmossa och fjädermossa växer på asp. Bland kärlväxterna finns kalkgynnade arter som tibast, underviol, vårärt, sårläka och lungört.

Norra delområdet restaureringshöggs under vintern 2015, för att gynna områdets lövskogar och en hel del gran togs ned.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 29,4 ha
Skyddsår: 2014
Markägare: Naturvårdsverket och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland