Kungsbro naturreservat

Kungsbro ligger vid sjön Roxen, där Motala ström har sitt inlopp. Här finns fågelrika strandängar och vidsträckta hagmarker. I hagmarkerna växer grova ekar, en hävdgynnad flora och fågelrika busksnår.

På strandängarna domineras växtligheten av gräs- och starrarter. På de torrare delarna dominerar tuvtåtel och krypven. Örter som till exempel kärrviol, älgört, gökblomster, förgätmigej och gåsört finns insprängda. Här växer även den sällsynta strandviolen.

På maden som översvämmas regelbundet växer en högstarrvegetation dominerad av vasstarr och bunkestarr med ett stort inslag av grenrör. Här och var finns också jättegröe, rörflen och vattenskräppa. Längre ut mot vassen förekommer också vassvingel, eller kasgräs som den också kallas ibland. Denna är sällsynt i Sverige och finns nästan bara i Motala ströms vattenområde.

Söder om strömmen dominerar en örtrik lågstarräng med bland annat rörflen, krypven, plattstarr, blekstarr, knappsäv och kråkklöver. I dess södra del finns ett parti med alskog och zoner med salixbuskar.

I de hävdade delarna i norra delen av reservatet finns en fin ekhagmark kallad Torparhagen. Bland träden dominerar de stora ekarna, men här finns också en bäckfåra omgiven av klibbal. Här och var förekommer stora bestånd av slån och nypon.

Grässvålen är tämligen tät och här växer slåtter- och betesgynnade örter som darrgräs, kamäxing, rödklint, knägräs, brudbröd, ängsskallra, korskovall, stagg, svinrot, Jungfru Marie nycklar, smörbollar, solvända, gökblomster, nattviol och rödkämpar.

Området hyser en värdefull insektsfauna och på de gamla ekarna finns många värdefulla lavar. Flera rödlistade (hotade) arter har hittats.

Området hyser ett rikt och varierat fågelliv. På strandängarna häckar vadare som enkelbeckasin, rödbena och tofsvipa samt bland annat ängspiplärka och gulärla. Maderna är också en viktig rastplats för vadare under vår och höst.

I vassområdena häckar bland annat trastsångare, grågås, brun kärrhök och rördrom. I busksnåren förekommer pungmes, gräshoppsångare och kärrsångare. I hagmarken häckar bland annat törnskata och rosenfink.

I reservatet finns flera lagskyddade fornlämningar. I hagmarken finns ett gravfält från järnåldern om cirka 110 x 30 meter som utgörs av flera runda stensättningar. Här finns också flera röjnings- och odlingsrösen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 100 ha
Skyddsår: 1996
Markägare: Naturvårdsfonden
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland