Kungsbro naturreservat

Kungsbro domineras av stora strandängar och vida vassar kring Motala ströms mynning i Roxen. Många våtmarksfåglar häckar i området och fågellivet kan beskådas från ett utsiktstorn i kanten av strandängen. I anslutning till strandängarna i norr utbreder sig en vacker ekhage i sluttningen ner mot stranden.

Under våren är fågellivet intensivt. Tofsvipa, enkelbeckasin, rödbena, gulärla och grågås häckar på strandängarna. Från vassarna hörs ibland rördromens märkliga läten. Ovanför seglar brun kärrhök på jakt. I sjön och vattenlagunerna innanför vassen simmar sothöns och änder.

Kunsbro är också en rastplats för flyttande våtmarksfåglar under vår och höst. För att skydda fågellivet är det inte tillåtet att gå ut på strandängarna under häckningstid.

Hagmarken i reservatets norra del inbjuder till strövtåg. Här växer en artrik flora av typiska hagmarksväxter som ängsskallra, brudbröd, korskovall, solvända och nattviol. De största jätteekarna hittar du närmast sjön. Här vid ekarna finns flera fornlämningar i form av ett långsträckt gravfält.

Naturen i Kungsbro har stora likheter med Svartåmynningens naturreservat cirka fyra kilometer söderut. Båda reservaten ingår i våtmarksområdet Västra Roxen, vilket pekas ut som en värdefull våtmark i den internationella våtmarkskonventionen, den så kallade Ramsarkonventionen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Toalett
  • Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 100 ha
Skyddsår: 1996
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland