Kottorp naturreservat

Kottorps naturreservat upprättades 2000 och har sedan dess genomgått drastiska förändringar på grund av Stormen Gudrun 2005 och de efterföljande skadorna av granbarkborre. Idag står endast en spillra kvar av granen, de gamla grova furorna och dungar av lövträd. I stället finns gott om död ved.

Stormen Gudrun påverkade reservatet kraftfullt. I kärnan av reservatet stormfälldes över tusen kubimeter gran. Detta ledde till massförökning granbarkborre som gillar färsk död gran. Stormen och barkborrarnas angrepp ledde till att ca 80% av granen slogs ut i reservatet. Resultatet blev ett halvöppet reservat fullt med död ved i olika former. Utanför reservatsgränsen är det långt till närmaste äldre granbestånd.

I områdets västra del ligger en gransumpskog som utgör en del av Vikmossen. Skogen är rik på grova tallar och en del av dessa har bohål för fåglar. Reservatet är nu rikt på död ved i olika nedbrytningsstadier.

Här har arter som gammelgranslav, kattfotslav, långfliksmossa, stubbspretsmossa, grynig blåslav och tallticka påträffats. De två förstnämnda arterna förekom rikligt vilket indikerar lång skoglig kontinuitet.

Den kraftiga inverkan som stormen och granbarkborren haft på reservatet kan nästan liknas vid den efter kraftig skogsbrand, vilken också leder till kraftig decimering av gran. Gran har sämre ekologiskt skydd mot elden med dess tunna bark jämfört med den nästan bepansrade tallen.

Nu står istället gammeltallarna exponerade i solljuset och insektslivet kring dem gynnas, samtidigt som vi har ett överflöd av död granved som kan leda till många intressanta insektsfynd framöver. Nytt liv spirar och redan nu kan man skönja ungskog av löv och gran på väg upp i många gläntor.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 19 ha
Skyddsår: 2000
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland