Kattedals gammelskog naturreservat

Naturreservatet Kattedals gammelskog bildades 2010 och är ett ganska stort sammanhängande barrskogsområde dominerat av traditionell och skyddsvärd skärgårdsskog. 

Naturreservatet ligger vid Östersjökusten i anslutning till Gryts skärgård. Trakten präglas av tallskogsdominerade hällmarkshöjder och sluttningar med små odlingslandskap i dalgångarna och med strandängar i de lägsta partierna mot havet.

Naturreservatet domineras av barrblandskog där tall är det dominerande trädslaget men med inslag av gran i lägre delar med djupare jordtäcke. Närmast strandängarna och åkrarna i norr och öster finns ett rikt lövinslag och här finns även ett ekdominerat bestånd.

Det som gör området speciellt är att det är ett stort sammanhållet område med 150-årig skog som i stora delar lämnats orörda under de senaste 50 åren. Detta har givit ett varierat trädskikt med luckor och tätare fullskiktade partier om vartannat. Delar är även rika på död ved av olika nedbrytningsstadier och här finns en rik kryptogamflora och med största sannolikhet även en skyddsvärd insektsfauna. I området finns också en rik fågelfauna.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 121 ha
Skyddsår: 2010
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland