Ivranäs naturreservat

Naturreservatet är starkt kuperat. Här växer äldre barrskog där tall och gran dominerar. Här finns också ett relativt stort inslag av asp och björk.

Naturreservatet består av två delområden. I de båda delområdena finns gott om död ved, både stående och liggande.

Naturreservatet är viktigt exempelvis ur hackspettsynpunkt. Många träd har bohål. Här förekommer spillkråka och mindre hackspett. Vitryggig hackspett sågs i området hösten 1995. Även mindre flugsnappare har påträffats.

Bland kryptogamer (mossor, lavar och svampar) finns i nuläget 14 kända rödlistade arter och signalarter. Bland annat kan nämnas gammelgranslav och grynig filtlav. Floran är relativt rik med förekomst av bland annat knärot, linnea, gökärt, skogsvicker, klotpyrola och murgröna.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 27 ha
Skyddsår: 1998 
Markägare: privata
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland