Högboda naturreservat

Den dominerande naturtypen i Högboda naturreservat är 120-årig granskog som tidigare varit betad. Skogen ligger på bördig och fuktig mark och uppvisar en mångfald av svampar med flera rödlistade arter. Området har ett stort lövinslag av äldre asp, björk och ek som bidrar till den biologiska mångfalden.

Sluttningar och lägre delar har en örtrik flora med bland annat blåsippa, vippstarr och sårläka. Här finns även hasselbuskar. I den lövrika delen växer även vårärt, vippärt och skogsstarr. Några gamla grova tallar med vida kronor finns också uppe på höjderna.

Kulturlämningar finns i form av tre gamla tjärdalar.

Stormarna Gudrun och Per påverkade reservatet kraftigt. På spridda fläckar stormfälldes hundratals kubikmeter gran. Detta lämnades orört vilket ledde till angrepp av granbarkborre som ledde till att fler träd dog. Barkborrarna förökade sig och cirka 20 procent av den gamla granskogen slogs ut i reservatet.

Det positiva i detta var att det skedde fläckvis och har skapat mängder av gläntor i skogen som nu känns mer naturliga efter det att skogsbete har återinförts för att gynna flora och insektsliv.

Vindfällen och stående torrträd vittnar dock fortfarande om grankatastrofen. Tyvärr uttransporterades en hel del gamla vindfällen i samband med åtgärder mot granbarkborre i reservatet.

För dig som besökare

En vandringsled tar dig ut från parkeringsplatsen västerut genom kuperad terräng upp på höjderna med fantastisk utsikt över sjön Risten.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 75 ha
Skyddsår: 2009
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland