Herrborum naturreservat

Herrborum ligger utmed kusten i östra Östergötland. Omgivningarna präglas av det kustnära läget med uppstickande bergklackar och lerfyllda, delvis uppodlade sänkor däremellan.                        

Merparten av området utgörs av mycket värdefulla löv- och barrnaturskogar, betade barrskogar samt ogödslade öppna hagmarker, strandängar och ekhagmarker.

Många mycket gamla träd, särskilt tallar och ekar, och en stor mängd död ved förekommer. En stor mångfald av växter, djur och svampar knutna till gamla träd och död ved finns, bland annat rödlistade arter av lavar och insekter.

I hagmarken växer en värdefull hagmarksflora med bland annat den rödlistade arten fältgentiana. I övrigt växer en typisk flora för ogödslade hagmarker som betats utan längre uppehåll under lång tid. Området har höga botaniska, ornitologiska och entomologiska värden.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 122,1 ha
Skyddsår: 2000
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland