Herrborum naturreservat

Det kustnära läget och lantbruket vid Herrborums herrgård har skapat ett mycket ålderdomligt och artrikt landskap. Den gamla herrgården vid Sankt Annas skärgård har anor sedan 1300-talet.                  

Naturreservatet består av tre delområden. Norr om herrgården ligger en stor trädbärande hagmark som nere vid vattnet övergår i en strandäng. På strandängen trivs många vadare och andra våtmarksfåglar. I lövskogarna, som är rika på gamla träd och död ved, lever bland annat flera hackspettsarter som spillkråka och gröngöling.

På ekarna och andra ädellövträd växer ovanliga arter av lavar, till exempel brun nållav, gul dropplav och gammelekslav. De gamla döda träden du kan se här är viktiga för många sällsynta växter, djur och svampar. Taggbock är ett exempel på en stor skalbagge vars larver lever i murken ved av ek och tall.

Längre österut i norr ligger det minsta delområdet. Här kan du ströva i en fin betad blandskog med ädla lövträd och grova gamla tallar. Den lilla orkidén knärot växer på flera ställen, liksom sårläka som förr användes som läkeväxt.

Söder om herrgården tar det största delområden vid. Vandringslederna som börjar från parkeringsplatsen gör det lätt att vandra här. Naturen längs den östra ledslingan består till stor del av en gammal orörd blandskog.

Väster om landsväg 210 går leden genom ett varierat beteslandskap. I de öppnaste delarna längst i väster hittar du typiska betesmarksväxter som Natt och dag, jungrulin och ängsviol.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 122,1 hektar
Skyddsår: 2000
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats