Hästenäs kyrkskog naturreservat

Vid sjön Yxningens strand ligger detta stora och mångformiga naturreservat som är hem för en mängd ovanliga arter. Här finns månghundraårig skog på mager hällmark och sänkor med frodig granskog, prunkande ädellövskogar och strandskog.

På höjderna växer mycket gammal tallskog. I de solvarma sydvända branterna nedanför hällmarkshöjderna klänger långsamväxande ekar och andra lövträd. Längre ner i sluttningarna tar den frodiga och örtrika granskogen över. Ofta med ett rikt inslag av grov död ved. På flera platser i reservatet finns enstaka månghundraåriga och grovgreniga ekar, som vittnar om att området haft en lång historia som skogsbete. Nära Yxnerum och runt de gamla torpen finns lövskogar med ett stort ekinslag. 

I detta stora skogsreservat finns många sällsynta och känsliga arter. Som exempel kan nämnas skalbaggen svart praktbagge som lever i gammeltallar och svampen ullticka som man hittar på granlågor. Båda dessa arter är hotade men i Hästenäs kyrkskog är de relativt vanliga. Här finns till och med mycket krävande arter som svampen lackticka som växer på granlågor och skalbaggen raggbock som lever i döda liggande tallstammar.

Tre mindre sjöar finns inom området; Sörgöl, Hästgöl och Svartgöl och i söder ligger den stora sjön Yxningen. En stor tjäderlekplats finns också i reservatsområdet.

För dig som besökare

Fikabord och informationsskyltar finns vid reservatets parkering. Från parkeringen startar flera vackra vandringsleder in i området. Det går också utmärkt att cykla utmed skogsbilvägarna i reservatet.

Mellan sjöarna Sörgöl och Hästgöl finns en anlagd eldplats med vedförråd och bord. Norr om Hästgöl finns fikabord, eldstad och vedförråd. Där ligger också en vit plasteka förtöjd. Den får man låna, på egen risk, och ta sig en båttur ut till vindskyddet/övernattning på andra sidan sjön.

Vid Alger har en våtmark anlagts på gammal åkermark och här leder en stig upp till en friluftskyrka där det också finns eldplats och fikabord.

Utmed stigen upp till Svartgöl, finns en gammal kolmila.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Rastplats
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 698 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare: Linköpings stift
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Bridging The Gap

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här:

Klicka på bilden för att komma till projektets webbplats.