Hägerstad slotts ekhage naturreservat

Landskapet i och omkring reservatet är småkuperat av isälvsavlagringar och åsformationer. Ekhagen utgörs av en vacker ås med branta sidor. I området har man hittat en rad sällsynta organismer, bland annat läderbagge. Här finns också ett gravfält från järnåldern.

Naturreservatet Hägerstad slotts ekhage är beläget två kilometer söder om Hannäs kyrka i den östra delen av Åtvidabergs kommun.

Landskapet i och omkring reservatet är småkuperat av isälvsavlagringar och åsformationer. Ekhagen utgörs av en vacker ås med branta sidor. Här finns ett femtontal grova ekar men också många ekar som är halvgrova, långsamt växande ekar eller yngre.

Det förekommer även inslag av flera andra trädslag, bland annat äldre tallar, björk, ask, asp, körsbär, oxel och lönn. Buskar av hassel, nypon och en finns också. Reservatet har en lång strandkant utmed sjön Vindommen.

Vid olika inventeringar har man hittat en lång rad sällsynta organismer knutna till en kontinuitet av gamla träd. Bland lavar kan nämnas gammelekslav, ekpricklav och skuggorangelav. Här har påträffats totalt 25 nationellt och nio regionalt hotade arter ur den lägre faunan, till exempel svart guldbagge och läderbagge.

Medan naturvärdena kopplade till träden är mycket höga är fältskiktet relativt fattigt på hävdgynnade kärlväxter. Det finns dock mindre inslag av bland annat bockrot, gullviva och smörbollar.

Utmed åsen i ekhagen finns ett gravfält, hörande till yngre järnåldern (400-1050 efter Kristus), bestående av minst 55 fornlämningar. Dessa består av 26 högar, 24 stensättningar och fem treuddar. Uppe på krönet av åsen finns dessutom en domarring och ytterligare en stensättning.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 6,2 ha
Skyddsår: 2002
Markägare: Hammersta Konsult AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland