Hagebyhöga naturreservat

I Hagebyhöga kalkkärr finns en unik kalkkrävande flora och snäckfauna. Orkidéfloran är den förnämsta i Östergötland.  Finaste besökstid för att se blomsterrikedomen är i maj-juni.                         

I kärret växer en unik kalkkärrsflora med bland annat axag, gräsull och ovanliga mossor.  Ängsnycklar och kärrknipprot de orkdéarter som det finns flest av i reservatet. Krissla och spärrlosta bildar stora bestånd på ett par ställen. Majviva täcker under våren stora områden inom betestrampade ställen.

I kärret finns en unik snäckfauna. Här finns hotade arter som otandad grynsnäcka, kalkkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka.  

Reservatsområdet består av källvattenpåverkad kärrmark med bildning av kalkavlagringar så kallad kalktuff. Kalktuffen är en gulaktig till smutsvit porös bergart bestående av kalciumkarbonat, som har fällts ut från det kalkhaltiga vattnet. Bergarten har bildats under en mycket lång tidsperiod.

Här finns rester av växter och djur som nu utgör ett värdefullt dokument över klimatets, florans och faunans utveckling efter istiden. Växten svarthö är en relikt från istiden, det vill säga att den lyckats hålla sig kvar här även sedan istiden övergick i en varmare period.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 28,3 ha
Skyddsår: 2008
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland