Grönkulla naturreservat

I Grönkulla naturreservat finns gammal lövpräglad skog. Skogen har fått vara kvar tack vare den svårframkomliga, blockiga terrängen. Här finns bland annat ett rikt fågelliv.

Vid Grönkulla finns ett lövträdspräglat skogsområde med gammal asp och björk. Det finns även lindar och lönnar samt ett glest buskskikt av hassel. I delar av det småkuperade området finns även gammal barrskog, bland annat i en sänka i öster. Död ved i form av lågor (fallna träd) av asp och gran är vanligt.

Delar av området är svårt att ta sig fram i på grund av rik blockighet. Det förklarar också varför skogen blivit kvar, marken har helt enkelt varit svår att bruka. Andra delar är lättare att ta sig fram i och har tidigare varit betade.

Fågellivet är rikt med till exempel mesar och hackspettar och man kan se stenknäck och stjärtmes i området. Markfloran är rik med arter som vårärt, tibast, blåsippa, lungört, underviol, ormbär och liljekonvalj.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 21,5 ha
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland