Grönholmarna naturreservat

Grönholmarna naturreservat är öar som ligger i sjön Glan och hyser ett rikt och skyddsvärt fågelliv med häckande skarv, vitkindad gås, häger, änder, vadare och kolonier av måsar och tärnor. Ön har tidigare varit militärt skjutfält och det finns en gammal militärbunker i vattenbrynet.

Lilla Grönholmen är en långsmal ö som är bevuxen med äldre tall, ask, alm, lind, ek, getapel, björk och klibbal. I nordvästra delen finns öppna klipphällar och på södra stranden blommar rikligt med fackelblomster. I övrigt finns bland annat axveronica, renfana, krussilja, tulkört och fyrkantig Johannesört.

Stora Grönholmens östra del dominerar ung björkskog och yngre tall på grus eller morän. Centralt finns en öppen gräsmarksyta som övergår i klipphedsvegetation och kala klippor. I söder längs stranden finns videsnår och al.

Föreskrifter

Det är förbjudet att komma närmare land än 100 meter under tiden 1 april till och med 10 juli. Området skall vara avstädat ifrån explosiva projektiler men besök övriga delar av året avrådes ändå ifrån.

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 20 ha
Skyddsår: 2002
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland