Grävsätter naturreservat

Reservatets kärna utgörs av Grävsätters urskog. Urskogen har få motsvarigheter i Östergötland och är mycket besöksvärd. Här hittar du mycket få spår efter människans hand eller skogsbruk. Vandra genom den tysta, orörda naturen och förundras över de mäktiga gamla träden som står här. 

Grävsätters naturskog består av högvuxen och tät tall- och granskog där det finns gott om döda träd, både liggande och stående. Den gamla skogen är 300-400 år och skyddades redan på 1950-talet som ett så kallat Domänreservat.

Följer du stigen från parkeringen ner till trädkatedralen kommer du mötas av de grova gammeltallarnas prakt. Här får du huka under omkullfallna granstammar och njuta av linnea och knärot bland de tjocka mosslagren. Stigen är medvetet oröjd så att du som besökare får uppleva vad en urskog verkligen är. Du får både huka och klättra för att ta dig igenom området.

Många arter, framförallt svampar och insekter, trivs mycket bra i denna urskogsmiljö. De lever på gamla och döda träd och har därför svårt att överleva i brukade skogar, där det mesta av virket tas om hand av oss människor. På grova liggande granstammar växer bland annat de sällsynta svamparna gränsticka och ullticka.

Östgötaleden går genom reservatet. Vid reservatsskylten börjar en kilometerlång reservatsslinga som tar dig genom urskogen och bort till en gammal kolbotten samt en speciell "ormgran" som växer vid reservatets kant. Ormgranen är en genetisk avvikande form av en vanlig gran med långa, slingrande grenar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 15,6 ha
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland