Göstrings urskog naturreservat

Kärnan av reservatet utgörs av en urskogsliknande gammelbarrskog som under lång tid varit frivilligt skyddad av markens ägare, Göstrings Häradsallmänning. Naturskogen har få motsvarigheter i Östergötland och är mycket besöksvärt. Det är så nära en urskog man kan komma i södra Sverige.

Resevatet är kuperat och berg i dagen förekommer på många ställen. Själva skogen är en gammal barrblandskog. I den östra delen finns urskogsliknande delar med gott om riktigt gamla, 300-400 åriga granar och tallar. Här finns också grova döda träd, både stående och de liggande i ett plockepinnverk.

Mossor, lavar och svampar förekommer rikligt och bland dessa grupper är även några sällsynta och hotade arter påträffade. Gränsticka, gulporing och vintertagging är tre hotade vedsvampar som finns i området. Bland mossorna är den rödlistade vedtrappmossan rikligt företrädd på fuktiga liggande barrträd. Orkiden knärot växer talrikt i de tjocka mosstäckena.

Bland lavarna finns ett par ovanliga arter på lövträden. Gytterlav, havstulpanlav och den rödlistade hållaven hör till de mest anmärkningsvärda.

Urskogen har varit orörd i minst 150 år. Skogvaktarna insåg tidigt att några områden av denna karaktär måste sparas för framtida generationer att njuta av.

För dig som besökare

Östgötaleden går igenom reservatet. Från P-platsen kan du följa en reservatsslinga som tar dig upp till urskogen och till ett antal vackra och besöksvärda platser i skogen, bland annat till en steninhängnad, där skogsförvaltningen tidigare producerade skogsplantor till Allmänningens behov. Från P-platsen kan du även komma ner till sjön och en liten anlagd eldplats.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 38,7 ha
Skyddsår: 2009
Markägare: Göstrings häradsallmänning
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland