Gorgberget naturreservat

Gorgberget är en platå med äldre naturskogsartad hällmarkstallskog med små skvattrammossar och blockiga branter. Området är en rest av de en gång väldiga och omtalade gamla och grova tallskogarna kring Stora Löpgöl (Sveaskogs marker). Här kan du se tallar med mycket hög ålder och av enorma dimensioner liksom de med särpräglad knotighet och växtvridenhet.

Till Gorgberget hittar du från P-platsen vid skogsbilvägen strax öster om Stora Löpgöl. Följ Östgötaleden norrut någon kilometer så tangerar vandringsleden reservatet vid bergets fot. Det finns ingen led i reservatet men området är väl värt ett besök.

I området finns gott om gamla tallar men även åldriga granar, på över 300 år vilket är ovanligt för Östergötland. De höga naturvärdena är knutna till dessa gammelträd samt den relativt rika förkomsten på död tallved.

Här finns spår efter den rödlistade skalbaggen raggbock. Speciell åtgärd i form av fällning av grov, äldre tall har gjorts 2012 i syfte att framöver gynna denna speciella insekt.

I trädskiktet finns utöver tall och gran även några enstaka vårtbjörkar och aspar och faktiskt även några ekar i branterna.

Bland arter kan nämnas gammelgranlav och kattfotslav på granbark, nästlav på grangrenar, dvärgbägarlav och ladlav på död tallved. Området är ett fint livsområde för tjäder men även talltita, andra skogsmesar och olika hackspettarter finns.

Området är känt för sina gamla gränsrösen (numera fast fornlämning) i ägogränserna. "Gorgbergsrör" kan beskådas i reservatsgränsen.

Naturreservatet utökades under 2015 och omfattar därmed i stort sett hela den geografiska utbredningen av Gorgberget om totalt ca 36 ha.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 39,2 ha
Skyddsår: 2011
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland