Getmans rike naturreservat

Getmans rike är ett mindre område med barrnaturskog i Östergötlands norra skogsbygd ca10 km norr om Ljungs kyrka i Linköpings kommun. 

Området har höga naturvärden knutna till äldre barrblandskog. Skogen i reservatet har troligen uppkommit efter brand för 100 till 150 år sedan. Det finns några få brandspår i stubbar och övervallade brandljud (brännspår på stammar) i ett tallparti.

Eftersom det var länge sedan området brann och har fått stå relativt orört, har höga naturvärden knutna till gran hunnit utvecklas. Det finns både långsamt växande gran i varma, ljusa lägen och grov gran i slutna, fuktiga miljöer.

Tallen är förhållandevis ung, biologiskt sett, i förhållande till granen i området. På en del av de senvuxna granarna i ljusa lägen finns en rik hänglavsflora med bland annat garnlav. Av insekter finns spår av granbarkgnagare och bronshjon.

Den flerskiktade naturskogen bidrar även till skydd för många djur och uppskattas inte minst av tjädern. I omgivningarna finns ytterligare barrskogsmiljöer som avsatts som nyckelbiotoper. Tillsammans med reservatet bildar dessa områden en särskilt värdefull ansamling av värdefulla naturskogslika miljöer.

För dig som besökare

I nuläget saknas anordningar för besökare men parkeringsmöjlighet finns vid reservatets nordöstra hörn och information och en vandringsstig planeras.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 25 ha
Skyddsår: 2014
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland